Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Quản lý tài liệu được chia sẻ với tôi

Xem, sửa tài liệu được chia sẻ với tôi

Xem tài liệu được chia sẻ

1. Nhấn vào , tại Không gian của tôi chọn Tài liệu.

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, di chuột và nhấp vào tài liệu bạn muốn xem chi tiết.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Chia sẻ với tôi.

2. Nhấn vào tài liệu bạn muốn xem chi tiết.

Chỉnh sửa tên tài liệu được chia sẻ

1. Nhấp vào , tại Không gian làm việc của tôi chọn Tài liệu.

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, rê chuột đến tài liệu và chọn > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới cho tài liệu, nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Chỉ những thành viên có vai trò Quản trị viên hoặc vai trò Người chỉnh sửa mới có quyền chỉnh sửa tên của tài liệu.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Chia sẻ với tôi.

2. Nhấn giữ tại tài liệu > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới cho tài liệu, nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Chỉ những thành viên có vai trò Quản trị viên hoặc vai trò Người chỉnh sửa mới có quyền chỉnh sửa tên của tài liệu.

Tạo mục đánh dấu tài liệu

Tạo mục đánh dấu

Có 2 cách để tạo đánh dấu tài liệu như sau:

Cách 1:

1. Chọn biểu tượng , nhấn vào mục Tài liệu trên Không gian làm việc của tôi.

2. Di chuột đến tài liệu nằm trong mục Chia sẻ với tôi, nhấn vào > Mục đánh dấu.

3. Chọn Tạo mục đánh dấu ở cuối danh sách hiện lên, nhập Tên mục đánh dấu.

4. Chọn Tạo để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Nhấp vào , tại Không gian làm việc của tôi chọn Tài liệu.

2. Chọn Tất cả nằm ở trên cùng ở mục Chia sẻ với tôi, ở màn hình hiện lên chọn Tạo mục đánh dấu nằm ở cuối danh sách.

3. Nhập Tên mục đánh dấu, chọn Tạo để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Tên mục đánh dấu không được trùng nhau.
 • Mục đánh dấu đã tạo không thể xóa được.

Có 2 cách để tạo đánh dấu tài liệu như sau:

Cách 1:

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Chia sẻ với tôi.

2. Nhấn giữ tại tài liệu > Đánh dấu > Thêm đánh dấu > Nhập Tên mục đánh dấu.

3. Nhấn Tạo để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Tại mục Chia sẻ với tôi, nhấn chọn Tất cả bên trên màn hình.

2. Nhấn vào Thêm đánh dấu > Nhập Tên mục đánh dấu.

3. Nhấn Tạo để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Tên mục đánh dấu không được trùng nhau.
 • Mục đánh dấu đã tạo không thể xóa được.

Đánh dấu tài liệu

1. Chọn biểu tượng , nhấn vào mục Tài liệu trên Không gian làm việc của tôi.

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, rê chuột đến tài liệu và chọn > Mục đánh dấu.

3. Ở danh sách hiện ra, chọn mục đánh dấu bạn muốn thêm tài liệu vào.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Chia sẻ với tôi.

2. Nhấn giữ tại tài liệu > Đánh dấu.

3. Tại danh sách hiện ra, chọn mục đánh dấu bạn muốn thêm thông báo vào.

Tìm kiếm và lọc tài liệu được chia sẻ

Tìm kiếm tài liệu

1. Nhấp vào , tại Không gian của tôi chọn Tài liệu.

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, chọn biểu tượng , nhập tên tài liệu bạn muốn tìm kiếm.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Chia sẻ với tôi.

2. Tại mục Tìm kiếm, nhập tên tài liệu bạn muốn tìm kiếm.

Lọc tài liệu

1. Nhấp vào , tại Không gian của tôi chọn Tài liệu.

2. Chọn Tất cả nằm ở trên cùng ở mục Chia sẻ với tôi, ở danh sách hiện lên chọn mục đánh dấu có chứa tài liệu bạn đang tìm kiếm.

Ở danh sách Mục đánh dấu, chọn Tất cả để hiện lại tất cả các tài liệu.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Chia sẻ với tôi.

2. Nhấn chọn Tất cả bên trên màn hình.

Ở danh sách hiện lên, chọn mục đánh dấu có chứa tài liệu bạn đang kiếm.

Chọn Tất cả ở danh sách để hiện lại tất cả các tài liệu.

Loại bỏ tài liệu khỏi chia sẻ với tôi

1. Chọn biểu tượng , nhấn vào mục Tài liệu trong Không gian của tôi.

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, rê chuột đến tài liệu và chọn > Loại khỏi chia sẻ với tôi.

Lưu ý:

Tài liệu bị loại khỏi chia sẻ của tôi sẽ không bị xóa tại Kho tài liệu gốc.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Chia sẻ với tôi.

2. Nhấn giữ tại tài liệu > Loại khỏi chia sẻ với tôi.

Lưu ý:

Tài liệu loại khỏi chia sẻ của tôi sẽ không bị xóa tại Kho tài liệu gốc.

Quản lý kho tài liệu được chia sẻ với tôi

1. Nhấp vào Line , tại Không gian của tôi chọn Tài liệu.

2. Chọn Kho tài liệu bạn được chia sẻ có biểu tượng thu muc duoc share.

3. Thực hiện các thao tác tại kho tài liệu:

Lưu ý:

Các thao tác tại Kho tài liệu sẽ phụ thuộc vào quyền mà bạn được chia sẻ:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ thư mục, Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển thư mục, Cleeksy Docs. 
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với thư mục, Cleeksy Docs.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Chọn Kho tài liệu bạn được chia sẻ, nằm dưới mục Chia sẻ với tôi.

2. Thực hiện các thao tác tại kho tài liệu:

Lưu ý:

Các thao tác tại Kho tài liệu sẽ phụ thuộc vào quyền mà bạn được chia sẻ:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ thư mục, Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển thư mục, Cleeksy Docs. 
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với thư mục, Cleeksy Docs.

Khắc phục các vấn đề hay gặp phải

Không thể chỉnh sửa tài liệu được chia sẻ với tôi

Hãy đảm bảo rằng bạn là thành viên có vai trò Quản trị viên hoặc vai trò Người chỉnh sửa để có thể chỉnh sửa tài liệu.

Không thể tạo, sửa, xóa, chia sẻ thư mục và Cleeksy Docs ở kho tài liệu được chia sẻ

Có thể bạn bị giới hạn quyền ở kho tài liệu được chia sẻ:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ thư mục, Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển thư mục, Cleeksy Docs. 
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với thư mục, Cleeksy Docs.

Không thể xóa mục đánh dấu tài liệu

Mục đánh dấu tài liệu đã tạo không thể xóa được.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!