Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Chỉnh sửa thông tin công việc

Chỉnh sửa tên công việc

Có 2 cách thay đổi tên công việc:

Cách 1: Thay đổi tên tại màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Chọn Công việc cần chỉnh sửa tên.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấp chuột vào tên công việc > Nhập tên công việc mới.

3. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành.

Cách 2: Chỉnh sửa nhanh tên công việc ở chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách.

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn dự án > Nhấp vào chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách .

2. Di chuột vào công việc > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên công việc mới.

Hoặc tại chế độ hiển thị Danh sách, nhấp chuột phải tại công việc > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên công việc mới.

3. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc bạn muốn chỉnh sửa tên.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn vào tên công việc và thay đổi tên.

3. Nhấn Xong/Nhập để hoàn thành.

Cập nhật mô tả công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Chọn Công việc cần cập nhật mô tả.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấp chuột vào phần Mô tả > Nhập nội dung.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Để chỉnh sửa hoặc xoá nội dung mô tả, bạn nhấp chuột vào ô Mô tả > Nhập hoặc xóa nội dung > Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Chọn Công việc cần cập nhật mô tả công việc.

3. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn phần Mô tả và nhập nội dung.

4. Nhấn biểu tượng lưu  để hoàn thành.

Để chỉnh sửa hoặc xoá mô tả công việc, quay lại nhấn chọn phần Mô tả, sau đó nhập hoặc xoá nội dung, nhấn biểu tượng lưu để hoàn thành.

Cập nhật người phụ trách công việc

Thêm người phụ trách công việc

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau để thêm người phụ trách cho công việc:

Cách 1: Thêm người phụ trách ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Chọn Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Nhấp vào biểu tượng thành viên :

 • Nhập Tên để tìm kiếm và chọn Người phụ trách.
 • Mời thành viên qua email > Nhập Email.
 • Giao nhiều người phụ trách > Nhập Tên/Email của các thành viên > Giao.

Cách 2: Thêm nhanh người phụ trách công việc ngay tại chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách.

1. Tại chế độ hiển thị Kanban  hoặc chế độ hiển thị Danh sách , di chuột đến công việc > Chọn biểu tượng thành viên :

 • Nhập Tên để tìm kiếm và chọn Người phụ trách.
 • Mời thành viên qua email > Nhập Email.
 • Giao nhiều người phụ trách > Nhập Tên/Email của các thành viên > Giao.

Lưu ý:

 • Bạn không thể thêm thành viên với vai trò Người bình luận.
 • Danh sách người phụ trách chỉ hiển thị những thành viên có vai trò Người chỉnh sửaQuản trị viên.

Bạn có thể thêm người phụ trách công việc bằng 2 cách sau:

Cách 1: Thêm người phụ trách ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Nhấn chọn công việc để mở màn hình chi tiết công việc > Phụ trách.

3. Nhập Tên/Email để tìm và chọn người phụ trách cho công việc.

Cách 2: Thêm nhanh người phụ trách công việc ngay trên Kanban hoặc Danh sách.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng, sau đó chọn Kanban hoặc Danh sách.

2. Chọn biểu tượng thành viên .

3. Nhập Tên/Email để tìm và chọn người phụ trách mới cho công việc.

Lưu ý:

Danh sách người phụ trách chỉ hiển thị những thành viên có vai trò Người chỉnh sửaQuản trị viên.

Thay đổi người phụ trách công việc

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau để thay đổi người phụ trách:

Cách 1: Thay đổi người phụ trách ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn biểu tượng dự án  > Chọn dự án > Nhấp chọn Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Tên người phụ trách > Nhập Tên/Email để chọn Người phụ trách mới.

Cách 2: Thay đổi nhanh người phụ trách công việc ở chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách.

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án > Nhấp vào chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách .

2. Rê chuột đến công việc > Tên người phụ trách ở cột Phụ trách.

3. Nhập Tên/Email để tìm và chọn Người phụ trách mới cho công việc.

Bạn có thể thay đổi người phụ trách công việc bằng 2 cách sau:

Cách 1: Thay đổi người phụ trách ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn Tên người phụ trách.

3. Nhập Tên hoặc Email để tìm và chọn người phụ trách mới cho công việc.

Cách 2: Thay đổi nhanh người phụ trách công việc ngay trên Kanban hoặc Danh sách.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng, nhấn vào Kanban hoặc Danh sách.

2. Chọn Người phụ trách ở công việc.

3. Nhập Tên hoặc Email để tìm và chọn người phụ trách mới cho công việc.

Xóa người phụ trách công việc

Có 2 cách để xóa người phụ trách công việc:

Cách 1: Xóa người phụ trách ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn công việc muốn xóa người phụ trách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, di chuột vào Tên người phụ trách > Chọn biểu tượng xóa để xóa người phụ trách công việc.

Cách 2: Xóa nhanh người phụ trách công việc ở chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách.

1. Chọn biểu tượng chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách .

2. Rê chuột đến công việc cần xóa người phụ trách > Nhấn vào người phụ trách hiện tại:

 • Kanban, chọn Không có người phụ trách.
 • Danh sách, chọn biểu tượng xóa để xóa người phụ trách công việc.

Bạn có thể xóa 1 hoặc nhiều người đang phụ trách công việc.

Có 2 cách để xóa người phụ trách công việc:

Cách 1: Xóa người phụ trách ở màn hình chi tiết công việc.

1. Chọn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Chọn Không có người phụ trách.

Cách 2: Xóa nhanh người phụ trách công việc ngay trên Kanban hoặc Danh sách:

1. Chọn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng, nhấn vào Kanban hoặc Danh sách.

2. Tại công việc cần xóa người phụ trách, chọn Người phụ trách.

3. Chọn Không có người phụ trách hoặc chọn biểu tượng xóa để xóa người phụ trách công việc.

Cập nhật thời hạn công việc

Thêm thời hạn công việc

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau để thêm thời hạn của công việc:

Cách 1: Thêm thời hạn ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Chọn Công việc bạn muốn thay đổi thời hạn.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng Thời hạn > Nhập Thời hạn.

3. Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Cách 2: Thêm nhanh thời hạn ở chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách.

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Nhấp vào chế độ hiển thị Kanban  Danh sách .

2. Di chuột đến công việc:

 • Kanban, chọn biểu tượng thời hạn > Nhập Thời hạn
 • Ở màn hình Danh sách, nhập Thời hạnCột thời hạn.

3. Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc cần đặt thời hạn.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng thời hạn > Nhập Thời hạn.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Ngoài ra, có thể đặt nhanh thời hạn công việc tại chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách, bằng cách chọn biểu tượng thời hạn ở công việc và chọn thời hạn.

Chỉnh sửa thời hạn công việc

Có 2 cách để chỉnh sửa thời hạn công việc:

Cách 1: Bạn có thể thay đổi thời hạn với các thao tác tương tự như thêm thời hạn.

Cách 2: Thay đổi nhanh thời hạn ở chế độ hiển thị Lịch.

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn dự án.

2. Di chuột đến công việc > Nhấp giữ công việc và kéo thả nhanh đến ngày khác.

Bạn có thể thay đổi thời hạn công việc với các thao tác tương tự như thêm thời hạn.

Xóa thời hạn công việc

Có 2 cách xóa thời hạn công việc:

Cách 1: Xóa thời hạn tại màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn công việc bạn muốn xóa thời hạn.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, di chuột đến Thời hạn > Chọn biểu tượng xóa để xóa thời hạn.

Hoặc nhấn vào Đặt lại để xóa thời hạn công việc > Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2: Xóa nhanh thời hạn công việc khi bạn đang ở chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách.

1. Nhấp vào chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách .

2. Di chuột đến công việc được chọn > Nhấn vào Thời hạn > Chọn biểu tượng xóa hoặc nhấn vào Đặt lại để xóa thời hạn công việc > Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc cần xóa thời hạn.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn Thời hạn công việc.

3. Ở cửa sổ lịch, chọn Đặt lại để Xóa thời hạn công việc.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Hoặc bạn có thể xóa thời hạn công việc khi bạn đang ở chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách bằng cách:

1. Nhấn vào thời hạn của công việc.

3. Ở cửa sổ lịch, chọn Đặt lại để xóa thời hạn công việc.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật mức độ ưu tiên

Thêm mức độ ưu tiên

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách để thêm mức độ ưu tiên:

Cách 1: Thêm mức độ ưu tiên ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn Công việc để thêm mức độ ưu tiên.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Nhấn vào Ưu tiên > Chọn Mức độ ưu tiên.

Cách 2: Thêm nhanh mức độ ưu tiên ở chế độ hiển thị Danh sách.

1. Chọn chế độ hiển thị Danh sách .

2. Di chuột đến Cột ưu tiên của công việc > Ưu tiên > Chọn mức độ ưu tiên.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách để thêm mức độ ưu tiên:

Cách 1: Thêm mức độ ưu tiên ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc cần thay đổi mức độ ưu tiên.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn vào Ưu tiên.

3. Chọn mức độ ưu tiên tại danh sách thả xuống.

4. Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2: Thêm nhanh mức độ ưu tiên ở chế độ hiển thị Danh sách.

Tại chế độ hiển thị Danh sách, lướt đến Cột ưu tiên của công việc > Ưu tiên > Chọn mức độ ưu tiên > Lưu.

Chỉnh sửa mức độ ưu tiên

Bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa mức độ ưu tiên giống với Thêm mức độ ưu tiên.

Bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa mức độ ưu tiên giống với Thêm mức độ ưu tiên.

Xóa mức độ ưu tiên

Có 2 cách để xóa mức độ ưu tiên:

Cách 1: Xóa mức độ ưu tiên ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn Công việc để xóa mức độ ưu tiên.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, di chuột đến Ưu tiên > Chọn biểu tượng xóa Icon xoa xam để xóa ưu tiên.
Hoặc nhấn vào Ưu tiên > Chọn Không có ưu tiên.

Cách 2: Xóa nhanh mức độ ưu tiên ở chế độ hiển thị Danh sách.

1. Chọn chế độ hiển thị Danh sách .

2. Di chuột đến Cột ưu tiên > Nhấn vào biểu tượng xóa để xóa ưu tiên.
Hoặc nhấn vào Ưu tiên > Chọn Không có ưu tiên.

Có 2 cách để xóa mức độ ưu tiên:

Cách 1: Xóa mức độ ưu tiên ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc cần thay đổi mức độ ưu tiên.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng trạng thái ưu tiên > Không mức độ ưu tiên.

Cách 2: Xóa nhanh mức độ ưu tiên ở chế độ hiển thị Danh sách.

Tại chế độ hiển thị Danh sách, lướt đến Cột ưu tiên của công việc > Ưu tiên > Không mức độ ưu tiên > Lưu.

Cập nhật thẻ phân loại công việc

Thêm thẻ phân loại công việc

Có 2 cách để thêm thẻ phân loại công việc:

Cách 1: Thêm thẻ phân loại công việc ở màn hình chi tiết công việc.

1. Vào biểu tượng dự án , chọn dự án > Chọn công việc cần gắn thẻ phân loại.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Nhấn vào biểu tượng gắn thẻ  .

 • Chọn Thẻ phân loại ở danh sách hiện lên.
 • Nếu thẻ chưa tồn tại, nhập Tên thẻ > Tạo thẻ.

Cách 2: Thêm thẻ phân loại ở chế độ hiển thị Danh sách.

1. Chọn chế độ hiển thị  danh sách .

2. Tại Cột gắn thẻ của công việc > Gắn thẻ.

 • Chọn Thẻ phân loại ở danh sách hiện lên.
 • Nếu thẻ chưa tồn tại, nhập Tên thẻ > Tạo thẻ.

Lưu ý:

Với những công việc thuộc nhiều dự án, danh sách thẻ sẽ hiển thị những thẻ thuộc dự án mà bạn là thành viên.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc cần gắn thẻ phân loại.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng thao tác khác > Gắn thẻ.

3. Nhập tên thẻ để tìm kiếm:

 • Nếu thẻ đã tồn tại, bạn chỉ cần chọn thẻ để gắn vào công việc.
 • Nếu thẻ chưa tồn tại, bạn cần nhấn Tạo mới thẻ.

4. Nhấn biểu tượng lưu để hoàn thành.

Mẹo:

Bạn có thể phân biệt các thẻ bằng màu sắc. Vui lòng thực hiện tính năng này trên phiên bản trình duyệt.

Lưu ý:

Với những công việc thuộc nhiều dự án, danh sách thẻ sẽ hiển thị những thẻ thuộc dự án mà bạn là thành viên.

Xóa thẻ phân loại công việc

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc > Nhấn vào biểu tượng xóa để xóa thẻ phân loại.

Thực hiện thao tác tương tự ở màn hình Danh sách.

Lưu ý:

Hệ thống sẽ tự động Xóa thẻ khi thẻ đó không còn được gắn trên bất kỳ công việc nào.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc > Nhấn vào thẻ hiện tại.

3. Chọn biểu tượng xóa bên cạnh thẻ phân loại > Nhấn biểu tượng lưu .

Lưu ý:

Hệ thống sẽ tự động Xóa thẻ khi thẻ đó không còn được gắn trên bất kỳ công việc nào.

Cập nhật giai đoạn cho công việc

Bạn có thể cập nhật giai đoạn cho công việc bằng cách di chuyển công việc giữa các giai đoạn.

Bạn có thể cập nhật giai đoạn cho công việc bằng cách di chuyển công việc giữa các giai đoạn.

Xem lịch sử hoạt động của công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Chọn công việc cần xem lịch sử hoạt động.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng hoạt động ở thanh bên phải.

Lịch sử hoạt động trong công việc bao gồm các thông tin:

 • Người thực hiện hoạt động.
 • Hành động.
 • Thời gian thực hiện.

Lưu ý:

 • Tất cả các thành viên thuộc dự án đều có thể xem lịch sử hoạt động công việc.
 • Thời hạn của lịch sử hoạt động của công việc sẽ dựa vào gói giải pháp Không gian làm việc số bạn đang sử dụng.
  • Gói Free: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 7 ngày.
  • Gói Starter: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 30 ngày.
  • Gói Standard: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 6 tháng.
  • Gói Premium: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 12 tháng.

 

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc cần xem lịch sử hoạt động.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng thao tác khác > Lịch sử hoạt động.

Lịch sử hoạt động trong công việc bao gồm các thông tin:

 • Người thực hiện hoạt động.
 • Hành động.
 • Thời gian thực hiện.

Lưu ý:

 • Tất cả các thành viên thuộc dự án đều có thể xem lịch sử hoạt động công việc.
 • Thời hạn của lịch sử hoạt động của công việc sẽ dựa vào gói giải pháp Không gian làm việc số bạn đang sử dụng.
  • Gói Free: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 7 ngày.
  • Gói Starter: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 30 ngày.
  • Gói Standard: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 6 tháng.
  • Gói Premium: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 12 tháng.

Đặt và xóa ảnh bìa công việc

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn Dự án.

2. Nhấp chuột phải vào công việc > Đặt ảnh bìa > Chọn biểu tượng xem thêm .

Danh sách hình ảnh là tất cả các hình ảnh ở mô tả và những hình ảnh đính kèm trong công việc. Tại đây bạn có thể lựa chọn:

 • Hiển thị hình ảnh gần nhất: Hình ảnh được tải lên gần nhất.
 • Tải ảnh lên: Sau khi tải lên, hình ảnh được chọn làm ảnh bìa và lưu tại mục tài liệu đính kèm của công việc.

Nếu bạn muốn xóa ảnh bìa công việc, hãy nhấp chuột phải vào công việc > Đặt ảnh bìa > Nhấn vào biểu tượng xem thêm > Chọn Không hiển thị ảnh bìa.

Lưu ý:

Nếu bạn kích hoạt hiển thị ảnh bìa trong thiết lập dự án thì mặc định chọn Không hiển thị ảnh bìa.

Xóa dự án khỏi công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án  > Chọn Dự án > Chọn Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, rê chuột vào Tên dự án ở mục Luồng công việc > Nhấn vào biểu tượng xóa bên cạnh giai đoạn.

Lưu ý:

Công việc này sẽ bị xóa ở các dự án bạn đã chọn.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án cần chỉnh sửa giai đoạn ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn biểu tượng thao tác khác > Bỏ chọn Dự án ở danh sách.

3. Chọn Xong để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Công việc này sẽ bị xóa ở các dự án bạn đã chọn.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Một số vấn đề bạn có thể gặp phải trong quá trình chỉnh sửa thông tin công việc:

Không thể chỉnh sửa thông tin công việc

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thông tin công việc khi là thành viên có vai trò Quản trị viên Người chỉnh sửa.

Không thể thêm, thay đổi, xóa người phụ trách công việc

 • Cần đảm bảo bạn là thành viên thuộc vai trò Quản trị viên, Người chỉnh sửa để thêm, thay đổi, xóa người phụ trách công việc.
 • Công việc đang chờ phê duyệt: Bạn sẽ không thể thay đổi, xóa, thêm người phụ trách khi công việc đang chờ phê duyệt.
 • Bạn chỉ có thể thêm người phụ trách là thành viên thuộc dự án, có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa.

Không thể chỉnh sửa thẻ phân loại

Đối với công việc thuộc nhiều dự án, bạn chỉ có thể chỉnh sửa màu của những thẻ của những dự án mà bạn là thành viên.

Không thông báo khi công việc đến hạn hoặc bị thay đổi thời hạn

Đảm bảo bạn là Người phụ trách công việc mới có thể nhận thông báo khi công việc đến hạn, quá hạn hoặc bị thành viên khác thay đổi thời hạn.

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!