Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Chỉnh sửa thông tin dự án

Thành viên có vai trò Quản trị viên mới được chỉnh sửa thông tin dự án.

Chỉnh sửa tên và mô tả dự án

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án ở danh sách Dự án > Tùy chỉnh > Thiết lập chung

2. Nhấn vào Tên dự ánMô tả dự án, nhập thông tin mới.

3. Nhấp Lưu để hoàn thành.

Chỉnh sửa biểu tượng dự án

1. Nhấp vào biểu tượng dự án , chọn dự án ở mục Dự án > Tùy chỉnh.

2. Vào mục Thiết lập chung, nhấn vào Thay đổi bên cạnh biểu tượng của dự án.

3. Tại thư viện hiện lên, chọn Biểu tượng mới cho dự án. 

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Hoặc bên cạnh tên dự án, nhấn vào biểu tượng thao tác khác của dự án   > Thay đổi màu và biểu tượng, để chỉnh sửa nhanh biểu tượng và màu của dự án.

Thay đổi thời hạn dự án

1. Nhấp vào biểu tượng dự án , để chọn dự án từ danh sách Dự án > Tùy chỉnh.

2. Ở màn hình Thiết lập chung, chọn Thời hạn mới cho dự án.

3. Bấm Lưu để hoàn thành thao tác.

Cập nhật chế độ bảo mật dự án

1. Chọn biểu tượng dự án để vào dự án bạn cần chỉnh sửa ở mục Dự án.

2. Nhấp vào Tùy chỉnh > Thiết lập chung.

3. Ở mục Chế độ bảo mật chọn Riêng tư hoặc Công khai để thay đổi.

 • Chế độ công khai: Tất cả thành viên của doanh nghiệp được cấp quyền truy cập dự án công khai có quyền truy cập.
 • Chế độ riêng tư: Chỉ thành viên được mời vào dự án hoặc được cấp quyền truy cập dự án riêng tư có quyền truy cập.

4. Nhấp Lưu để hoàn thành.

Thiết lập nâng cao

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , chọn dự án từ danh sách > Tùy chỉnh > Thiết lập chung.

2. Ở mục Thiết lập nâng cao:

 • Bật/tắt tính năng chỉ hoàn thành công việc khi đã hoàn thành tất cả công việc thực thi và danh mục kiểm tra.
 • Bật/tắt tính năng hiển thị ảnh bìa cho cho công việc tại Kanban.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Thiết lập nâng cao Hiển thị ảnh bìa chỉ áp dụng ở chế độ hiển thị Kanban.

Thêm dự án vào danh sách quan tâm

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án từ danh sách.

2. Bên cạnh tên dự án, chọn biểu tượng dự án quan tâm du an quan tam.

3. Dự án sẽ xuất hiện ở mục Quan tâm, nằm ở trên cùng của các mục dự án.

Nếu muốn gỡ dự án khỏi danh sách quan tâm, nhấn vào biểu tượng dự án quan tâm du an quan tam 2.

Lưu ý:

Mục dự án Quan tâm chỉ xuất hiện khi bạn thêm dự án vào danh sách quan tâm.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Tại mục Dự án & Ứng dụng, chọn dự án từ danh sách Dự án.

2. Bên cạnh tên dự án, chọn biểu tượng dự án quan tâm du an quan tam.

3. Dự án sẽ xuất hiện ở mục Quan tâm, nằm ở trên cùng của các mục dự án.

Nếu muốn gỡ dự án khỏi danh sách quan tâm, nhấn vào biểu tượng dự án quan tâm du an quan tam 2.

Lưu ý:

Mục dự án Quan tâm chỉ xuất hiện khi bạn thêm dự án vào danh sách quan tâm.

Sắp xếp danh sách dự án

1. Chọn biểu tượng dự án .

2. Tại mục dự án bạn cần sắp xếp > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Chọn kiểu sắp xếp:

 • Gần đây: Sắp xếp dự án theo thứ tự truy cập mới nhất.
 • Bảng chữ cái: Sắp xếp dự án theo thứ tự bảng chữ cái.

Hoặc bạn có thể sắp xếp danh sách dự án, bằng cách nhấp giữ dự án và kéo thả vào vị trí mong muốn.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể chọn kiểu sắp xếp dự án ở mục Dự ánQuan tâm.

1. Chọn biểu tượng trang chủ home mobile > Dự án & Ứng dụng.

2. Di chuột đến mục dự án bạn cần sắp xếp > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Chọn kiểu sắp xếp:

 • Gần đây: Sắp xếp dự án theo thứ tự truy cập mới nhất.
 • Bảng chữ cái: Sắp xếp dự án theo thứ tự bảng chữ cái.

Hoặc bạn có thể sắp xếp danh sách dự án, bằng cách nhấp giữ dự án và kéo thả vào vị trí mong muốn.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể chọn kiểu sắp xếp dự án ở mục Dự ánQuan tâm.

Xem lịch sử hoạt động của dự án

1. Chọn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách > Biểu tượng lịch sử hoạt động .

2. Tại đây bạn có thể xem được tất cả hoạt động của dự án và công việc, bao gồm: Người thực hiện, các hành động và thời gian thực hiện.

Lưu ý:

 • Tất cả các thành viên thuộc dự án đều có thể xem được lịch sử hoạt động.
 • Bạn vẫn có thể xem được lịch sử hoạt động của các Dự án công khai mà mình không phải là thành viên.
 • Thời hạn của lịch sử hoạt động của dự án sẽ dựa vào gói giải pháp Không gian làm việc số bạn đang sử dụng.
  • Gói Free: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 7 ngày.
  • Gói Starter: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 30 ngày.
  • Gói Standard: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 6 tháng.
  • Gói Premium: Lưu lịch sử hoạt động trong vòng 12 tháng.

Xóa dự án

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , chọn dự án bạn muốn xóa.

2. Chọn biểu tượng thao tác khác của dự án nằm bên phải tên của dự án > Xóa dự án.

3. Nhấp vào Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Chỉ Quản trị viên mới có thể xóa dự án.
 • Dự án đã xóa sẽ không khôi phục lại được.
 • Bạn có thể chuyển tài liệu của dự án sang Kho tài liệu mà bạn có vai trò Quản trị viên và Người chỉnh sửa.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thay đổi thông tin dự án

 • Đảm bảo bạn Quản trị viên mới có thể thay đổi thông tin dự án.
 • Bạn không thể thay đổi thông tin dự án ở mục Dự án công khaiDự án riêng tư.

Không thể xóa dự án

Thành viên với vai trò Người chỉnh sửa Người bình luận không thể xóa dự án.

Không thể khôi phục dự án đã xóa

Cleeksy chưa hỗ trợ khôi phục dự án đã xóa.

Không thể tìm thấy dự án

 • Dự án đã bị Quản trị viên xóa.
 • Phân quyền của bạn trong hệ thống đã bị thay đổi. Thành viên trong hệ thống được phân quyền Yêu cầu tham gia dự án công khai hay Truy cập dự án riêng tư ở mục Người dùng mới xuất hiện dự án ở mục Dự án công khai Dự án riệng tư.

Không xem được lịch sử hoạt động của dự án

Lịch sử hoạt động đã bị xóa sau thời hạn quy định. 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!