Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Đính kèm và quản lý tài liệu đính kèm ở công việc

Đính kèm và quản lý tệp đính kèm ở công việc

Đính kèm tệp vào công việc

1. Chọn biểu tượng dự án để vào Dự án > Chọn công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc > Chọn biểu tượng tài liệu đính kèm Vector 4 > Tải lên từ máy tính.

3. Chọn Tệp từ máy tính.

Ngoài ra bạn có thể đính kèm tệp vào công việc ở mục Mô tả công việc và Bình luận. Ở màn hình chi tiết công việc đã chọn > Di chuột đến ô Mô tả hoặc Bình luận > Chọn biểu tượng tài liệu đính kèm Vector 4 > Chọn Tệp từ máy tính của bạn.

Lưu ý:

 • Đối với những tệp đính kèm có kích thước lớn hơn 10MB, bạn có thể tải tệp lên Google Drive và đính kèm vào mục Bình luận.
 • Nếu công việc thuộc nhiều dự án thì lkối tắt vào tài liệu sẽ xuất hiện ở mục Tài liệu của tất cả dự án.
 • Bạn có thể thêm nhiều tệp đính kèm tại 1 công việc.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng.

2. Chọn Công việc > Đính kèm.

3. Nhấn Tải tệp lên, cửa sổ hiện ra các dạng tệp đính kèm cho bạn lựa chọn:

 • Cleeksy Docs.
 • Chụp hình.
 • Phương tiện.
 • Đính kèm.

4. Chọn tệp bạn muốn tải lên.

Ngoài ra bạn còn có thể đính kèm tệp ở bình luận cho công việc.

Lưu ý:

 • Đối với những tệp đính kèm có kích thước lớn hơn 10MB, bạn có thể tải tệp lên Google Drive và đính kèm vào mục Bình luận.
 • Nếu công việc thuộc nhiều dự án thì Lối tắt vào tài liệu sẽ xuất hiện ở mục Tài liệu của tất cả dự án.
 • Bạn có thể thêm nhiều tệp đính kèm tại 1 công việc.

Xem tệp đính kèm ở công việc

1. Nhấn biểu tượng dự án để vào Dự án > Chọn Công việc.

2. Ở màn hình chi tiết, nhấn vào tệp đính kèm muốn xem chi tiết.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ  home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc > Đính kèm.

2. Nhấn vào tệp đính kèm bạn muốn xem.

Chỉnh sửa tệp đính kèm ở công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án để vào Dự án > Chọn Công việc.

2. Di chuột đến Tệp đính kèm > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên mới cho tệp đính kèm.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ  home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc > Đính kèm.

2. Tại tệp đính kèm > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên mới cho tệp đính kèm.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Tải xuống tệp đính kèm ở công việc

1. Nhấn chọn biểu tượng dự án để vào Dự án > Chọn Công việc.

2. Ở màn hình chi tiết hoặc mục Bình luận, di chuột đến Tệp đính kèm > Chọn biểu tượng thao tác khác > Tải xuống.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ  home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc > Đính kèm.

2. Tại tệp đính kèm > Chọn biểu tượng thao tác khác > Tải xuống.

Xóa tệp đính kèm ở công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn Công việc.

2. Di chuột đến Tệp đính kèm > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Xóa tệp.

3. Nhấn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Để xóa tệp đính kèm ở mục Bình luận, bạn có thể xóa bình luận có chứa tệp đính kèm đó.
 • Những tệp đính kèm đã xóa không thể khôi phục lại được.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ  home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc > Đính kèm.

2. Tại tệp đính kèm công việc > Nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Xóa tệp.

Lưu ý:

 • Để xóa tệp đính kèm ở phần Bình luận bạn có thể thực hiện tính năng xóa bình luận.
 • Những tệp đính kèm đã xóa sẽ không khôi phục lại được.

Đính kèm và quản lý Cleeksy Docs ở công việc

Đính kèm Cleeksy Docs vào công việc

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau để đính kèm Cleeksy Docs:

Cách 1:

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn Công việc muốn thêm Cleeksy Docs.

2. Nhấp vào Thêm tài liệu > Cleeksy Docs > Chọn Cleeksy Docs từ các Kho tài liệu.

3. Nhấn Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Ở màn hình chi tiết công việc đã chọn > Chọn biểu tượng tài liệu đính kèm > Cleeksy Docs.

2. Tại màn hình hiện lên, chọn Cleeksy Docs từ các Kho tài liệu.

3. Nhấn Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể đính kèm Cleeksy Docs vào công việc ở mục Bình luận. Ở màn hình chi tiết công việc đã chọn > Di chuột đến ô Bình luận > Chọn biểu tượng tài liệu đính kèm > Cleeksy Docs > Chọn Cleeksy Docs từ các Kho tài liệu > Nhấn Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Bạn có thể chọn tài liệu từ: Kho tài liệu của tôi, Kho tài liệu được chia sẻKho tài liệu của dự án.
 • Bạn chỉ có thêm mới Cleeksy Docs tại Kho tài liệu của tôi, Kho tài liệu được chia sẻ mà bạn có vai trò Quản trị viên và Người chỉnh sửa.
 • Cleeksy Docs được thêm vào mục Đính kèmBình luận chỉ là Lối tắt vào Cleeksy Docs.
 • Nếu công việc thuộc nhiều dự án thì Lối tắt vào Cleeksy Docs sẽ xuất hiện ở tất cả các dự án.

Xem Cleeksy Docs ở công việc

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn Công việc.

2. Nhấn vào Cleeksy Docs để xem nội dung chi tiết.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ  home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc > Đính kèm.

2. Nhấn vào Cleeksy Docs bạn muốn xem.

Xóa lối tắt vào Cleeksy Docs ở công việc

1. Nhấn chọn biểu tượng dự án > Nhấp vào dự án > Chọn Công việc.

2. Di chuột đến Lối tắt vào Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa tệp.

3. Nhấn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Để xóa Lối tắt vào Cleeksy Docs ở mục Bình luận, bạn có thể thực hiện thao tác xóa bình luận.
 • Cleeksy Docs gốc bị xóa thì lối tắt Cleeksy Docs ở công việc không bị mất đi.
 • Khi xóa Lối tắt vào Cleeksy Docs, Cleeksy Docs sẽ không bị xóa tại Kho tài liệu gốc.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ  home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc > Đính kèm.

2. Nhấn vào Lối tắt vào Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa tệp.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Để xóa Lối tắt vào Cleeksy Docs ở mục Bình luận, bạn có thể thực hiện thao tác xóa bình luận.
 • Khi xóa Lối tắt vào Cleeksy Docs, Cleeksy Docs sẽ không bị xóa tại Kho tài liệu gốc.

Khắc phục các vấn đề hay gặp phải

Dưới đây là một số tình huống bạn gặp phải khi đính kèm và quản lý tài liệu ở công việc:

Không thể đính kèm tài liệu vào công việc

 • Thành viên có vai trò Người chỉnh sửa với phạm vi Giới hạn chỉ có thể đính kèm tài liệu ở những công việc thành viên đang phụ trách hoặc cộng tác.
 • Bạn không thể đính kèm tài liệu vào công việc thuộc Dự án công khai, nếu không phải là thành viên của dự án.
 • Chỉ có thể tải lên những tệp có kích thước tối đa 10 MB. Bạn có thể tải tệp lên Google Drive và gắn liên kết vào mục Bình luận.
 • Dung lượng lưu trữ tài liệu của gói giải pháp bạn đang sử dụng đã đầy, mua thêm dung lượng để có thể đính kèm tệp vào công việc.
 • Bạn đã sử dụng hết số lượng Cleeksy Docs của gói giải pháp đã đăng ký, mua thêm dung lượng tiếp tục thêm Cleeksy Docs mới.

Không thể tải xuống và xóa tài liệu ở công việc

 • Chỉ thành viên có vai trò Quản trị viên, Người chỉnh sửa mới có thể tải xuống và xóa tệp đính kèm ở công việc.
 • Bạn không thể tải xuống Cleeksy Docs.

Không thể chỉnh sửa lối tắt vào Cleeksy Docs

Hệ thống không cho phép chỉnh sửa tên của Lối tắt vào Cleeksy Docs ở công việc.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!