Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Lọc và sắp xếp danh sách công việc

Lọc danh sách công việc

Lọc công việc theo bộ lọc mặc định

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Chọn chế độ hiển thị > Nhấn vào Lọc.

2. Ở cửa sổ hiện lên, chọn bộ lọc mặc định của hệ thống ở vùng bộ lọc nhanh:

 • Hoàn thành.
 • Chưa hoàn thành.
 • Của tôi.
 • Đến hạn hôm nay.

3. Nhấn Áp dụng để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Để bỏ tiêu chí cần lọc hiện tại, nhấp chuột vào Bỏ lọc.

Lưu ý:

Không thể chỉnh sửa và xóa bộ lọc mặc định của hệ thống.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile  > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Chọn biểu tượng lọc .

3. Ở cửa sổ Bộ lọc, chọn tiêu chí cần lọc ở vùng bộ lọc nhanh:

 • Hoàn thành.
 • Chưa hoàn thành.
 • Của tôi.
 • Đến hạn hôm nay.

Mẹo:

Để bỏ tiêu chí cần lọc hiện tại, nhấn vào Loại bỏ.

Lưu ý:

Không thể chỉnh sửa và xóa bộ lọc mặc định của hệ thống.

Lọc công việc theo bộ lọc tùy chỉnh

1. Chọn biểu tượng dự án và nhấn vào dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chế độ hiển thị > Nhấn vào Lọc > Ở phần Lọc tùy chỉnh, nhấn Thêm bộ lọc > Chọn các trường thông tin ở danh sách hiện ra.

3. Chọn Áp dụng để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

 • Bạn có thể lưu lại bộ lọc tùy chỉnh, bằng cách nhấn vào Lưu bộ lọc > Nhập Tên bộ lọc > Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.
 • Bộ lọc tùy chỉnh đã lưu sẽ xuất hiện tại vùng bộ lọc nhanh.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile  > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Chọn biểu tượng lọc .

3. Ở mục Lọc tùy chỉnh, nhấn vào biểu tượng xem thêm > Chọn trường thông tin để lọc ở danh sách hiện ra.

3. Nhấn Áp dụng để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

 • Bạn có thể lưu lại bộ lọc tùy chỉnh, bằng cách nhấn vào Lưu bộ lọc > Nhập Tên bộ lọc > Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.
 • Bộ lọc tùy chỉnh đã lưu sẽ xuất hiện tại vùng bộ lọc nhanh.

Sắp xếp danh sách công việc

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn chế độ hiển thị.

2. Nhấp vào Sắp xếp > Ở cửa sổ hiện lên, chọn các trường thông tin muốn sắp xếp.

Mẹo:

Để quay lại danh sách công việc như cũ, chọn Bỏ sắp xếp.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile  > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn Sắp xếp.

2. Ở cửa sổ hiện lên, chọn các trường thông tin muốn sắp xếp.

Mẹo:

Để quay lại danh sách công việc như cũ, chọn Loại bỏ.

Lưu chế độ hiển thị công việc

Tính năng lưu chế độ hiển thị chỉ xuất hiện khi bạn chỉnh sửa bộ lọc hiện tại.

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn chế độ hiển thị.

2. Ở màn hình chi tiết, chọn biểu tượng lưu chế độ hiển thị Luu Filter:

 • Lưu chế độ hiện tại: Lưu bộ lọc và các giá trị sắp xếp mới vào chế độ hiển thị hiện tại.
 • Lưu thành chế độ mới: Tạo chế độ hiển thị mới với bộ lọc và các giá trị sắp xếp vừa cài đặt.
 • Khôi phục ban đầu: Đặt lại bộ lọc mặc định ban đầu của chế độ hiển thị.

Lưu ý:

Chỉ thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể Lưu chế độ hiển thị với bộ lọc và các giá trị sắp xếp mới.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không tìm thấy công việc

Thành viên có vai trò Người chỉnh sửa với phạm vi Giới hạn chỉ tìm được những công việc mà mình phụ trách hoặc cộng tác.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!