Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa loại công việc

Có 2 loại công việc trong hệ thống: Loại công việc mặc định (do hệ thống tạo sẵn) và Loại công việc tùy chỉnh (do người dùng tạo). Bạn cần là Quản trị viên để tạo loại công việc.

Tạo loại công việc

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Loại công việc > Tạo loại công việc > Nhập Tên loại công việc, Mô tả.

3. Nhấn Tạo để hoàn thành thao tác.

4. Thêm thông tin vào loại công việc vừa tạo:

 • Thông tin mặc định: Gạt sang phải biểu tượng kích hoạt để thêm các thông tin mặc định bao gồm: Tiến độ, Ngày tạo, Người tạo, Cập nhật lần cuối, Người hoàn thành, Ngày hoàn thành.
 • Thông tin tùy chỉnh: Nhấn vào biểu tượng thêm > Nhập Tên thông tin, Loại dữ liệuMô tả > Chọn Lưu để hoàn thành.

Chỉnh sửa loại công việc

Chỉnh sửa tên và mô tả loại công việc

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Loại công việc > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa > Nhập Tên loại công việcMô tả.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Để chỉnh sửa màu và biểu tượng của loại công việc, bạn nhấn vào biểu tượng loại công việc hiện tại, chọn màu và biểu tượng mới.

Lưu ý:

Không thể chỉnh sửa tên, mô tả, biểu tượng của Loại công việc mặc định.

Thêm và chỉnh sửa trường thông tin của loại công việc

Chỉnh sửa thông tin mặc định

Với trường thông tin mặc định, bạn có thể thay đổi các lựa chọn của Tiến độ:

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh > Loại công việc.

2. Di chuột vào Tiến độ > chọn biểu tượng chỉnh sửa > Thêm lựa chọn > Nhập tên các lựa chọn tiến độ.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra, bạn có thể bật/tắt các loại thông tin mặc định khác, như: Ngày tạo, Người tạo, Cập nhật lần cuối, Người hoàn thành, Ngày hoàn thành.

Mẹo:

Bạn có thể phân biệt các tiến độ công việc bằng màu sắc. Nhấp vào biểu tượng của tiến độ công việc hiện tại và chọn màu để thay đổi.

Lưu ý:

Bạn có thể thêm, xóa các lựa chọn tiến độ công việc, nhưng không thể chỉnh sửa tên, loại dữ liệu và mô tả ở mục Tiến độ.

Thêm và chỉnh sửa thông tin tùy chỉnh

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh > Loại công việc.

2. Thực hiện thêm hoặc chỉnh sửa thông tin tùy chỉnh cho loại công việc:

 • Thêm trường thông tin: Nhấn vào biểu tượng thêm > Nhập Tên thông tin, Loại dữ liệuMô tả.
 • Thay đổi trường thông tin: Di chuột vào thông tin cần thay đổi > Chọn biểu tượng chỉnh sửa > Nhập Tên, Loại dữ liệu hoặc Mô tả mới.

3. Nhấn vào Lưu để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra, bạn có thể bật/tắt các trường thông tin tùy chỉnh để áp dụng cho loại công việc.

Xóa thông tin của loại công việc

Bạn chỉ có thể xóa những trường thông tin tùy chỉnh của loại công việc.

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh > Loại công việc.

2. Nhấn vào trường thông tin muốn xóa > Chọn biểu tượng xóa trường thông tin > Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Sử dụng loại công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Chọn Đổi loại công việc > Chọn Loại công việc.

Hoặc tại chế độ hiển thị Kanban, Danh sách, nhấp chuột phải tại công việc > Đổi loại công việc > Chọn Loại công việc.

Tại màn hình chi tiết công việc, ở mục Thông tin khác:

 • Bạn sẽ theo dõi được Tiến độ, Thông tin mặc địnhThông tin tùy chọn
 • Nhấn vào Xem thêm để xem đầy đủ tất cả thông tin hoặc chọn Xem ít hơn để thu gọn.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Chọn Đổi loại công việc > Chọn Loại công việc.

Tại màn hình chi tiết công việc, ở mục Thông tin khác:

 • Bạn sẽ theo dõi được Tiến độ, Thông tin mặc địnhThông tin tùy chọn
 • Nhấn vào Xem thêm để xem đầy đủ tất cả thông tin hoặc chọn Xem ít hơn để thu gọn.

Xóa loại công việc

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh > Loại công việc.

2. Di chuột vào loại công việc tùy chỉnh > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa loại công việc.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Bạn không thể xóa loại công việc mặc định.
 • Khi xóa loại công việc tùy chỉnh, công việc thuộc loại công việc đã xóa sẽ được chuyển sang loại công việc Công việc.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo, sửa, xóa loại công việc

 • Để sử dụng tính năng loại công việc, bạn cần đăng ký giải pháp Không gian làm việc số với gói Standard hoặc Premium.
 • Chỉ Quản trị viên của dự án mới có thể để tạo, sửa, xóa loại công việc.
 • Không thể chỉnh sửa tên, mô tả, biểu tượng của Loại công việc mặc định.
 • Không thể xóa Loại công việc mặc định.
 • Không thể xóa trường thông tin mặc định.

Không thể sử dụng loại công việc đã tạo

Kiểm tra lại gói dịch vụ của giải pháp Không gian làm việc số đang sử dụng. Tính năng loại công việc chỉ được sử dụng ở gói StandardPremium.

Không thể khôi phục loại công việc đã xóa

Cleeksy hiện chưa hỗ trợ khôi phục loại công việc đã bị xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!