Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa luồng công việc ở dự án

Chỉ thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể tạo, sửa, xóa luồng công việc ở dự án.

Tạo luồng công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Tại đây, các cột tương ứng với các giai đoạn của dự án.

3. Nhấp giữ chuột vào giai đoạn, kéo thả đến giai đoạn muốn thiết lập liên kết. Hệ thống sẽ thiết lập đường liên kết cho 2 giai đoạn.

Mẹo:

Bạn có thể kết hợp thêm quy tắc tự động và tạo đường liên kết công việc trên cùng 1 giao diện.

Lưu ý:

Sau khi tạo luồng công việc, ở chế độ hiển thị KanbanDanh sách, bạn chỉ có thể kéo thả công theo việc qua các giai đoạn theo đường đi của luồng công việc đã được thiết lập.

Xem luồng công việc

1. Nhấp vào biểu tượng , chọn Dự án > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Di chuột vào Giai đoạn, các đường mũi tên xuất hiện giữa các giai đoạn thể hiện đường đi của luồng công việc.

Chỉnh sửa luồng công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án , chọn dự án > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Nhấp chuột tại giai đoạn cần chỉnh sửa luồng, chọn biểu tượng xóa liên kết giai đoạn tại luồng công việc.

3. Thay đổi đường đi của luồng công việc bằng cách nhấp chuột vào giai đoạn, nhấn giữ và kéo thả đến giai đoạn cần tạo luồng công việc.

Mẹo:

Bạn có thể chỉnh sửa và thêm đường luồng công việc giữa các giai đoạn bằng cách: Nhấp chuột vào ô Công việc tại giai đoạn này được phép di chuyển đến > Chọn giai đoạn hiện ra ở danh sách.

Xóa luồng công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án , chọn dự án > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Nhấp chuột vào giai đoạn cần xóa luồng công việc, chọn biểu tượng xóa liên kết giai đoạn tại đường luồng công việc để xóa.

Mẹo:

Bạn có thể xóa đường luồng công việc giữa các giai đoạn bằng cách: Nhấp chuột vào ô Công việc tại giai đoạn này được phép di chuyển đến > Tại danh sách hiện ra, bỏ chọn giai đoạn không muốn thiết lập luồng công việc.

Thêm, sửa và xóa giai đoạn ở luồng công việc

Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở mục Luồng công việc.

Thêm giai đoạn ở luồng công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Rê chuột vào khoảng trống giữa 2 giai đoạn, nhấp vào biểu tượng thêm > Nhập Tên giai đoạn.

3. Nhấn Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để thêm giai đoạn ở luồng công việc.

Bạn có thể nhập mô tả giai đoạn để các thành viên trong dự án để có thể nhìn tổng quan về công việc > Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Giai đoạn vừa thêm vào luồng công việc mặc định được kết nối 2 chiều với tất cả các giai đoạn còn lại.
  • Giai đoạn bạn vừa thêm vào luồng công việc sẽ hiển thị theo đúng thứ tự tại chế độ hiển thị KanbanDanh sách.
  • Giai đoạn bạn vừa thêm vào luồng công việc sẽ hiển thị theo đúng thứ tự tại dự án.

Chỉnh sửa giai đoạn ở luồng công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Luồng công việc, di chuột đến Tên giai đoạn > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên giai đoạn mới.

Hoặc nhấn vào tên giai đoạn hiện tại > Nhập Tên giai đoạn mới.

3. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa mô tả của giai đoạn bằng cách nhấp chuột vào mô tả giai đoạn để chỉnh sửa, nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành chỉnh sửa.

Sắp xếp giai đoạn ở luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án để vào Dự án > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Di chuột đến giai đoạn > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Di chuyển sang phải/Di chuyển sang trái để sắp xếp giai đoạn.

Lưu ý:

Thứ tự hiển thị của giai đoạn ở Luồng công việc sau khi sắp xếp sẽ được đồng bộ tại các chế độ hiển thị của dự án.

Xóa giai đoạn ở luồng công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Di chuột vào giai đoạn và nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Xóa giai đoạn.

3. Tại cửa sổ hiện lên, thực hiện lựa chọn:

  • Xóa giai đoạn và di chuyển công việc đến giai đoạn khác: Chọn giai đoạn muốn chuyển công việc đến.  
  • Xóa giai đoạn và tất cả công việc.

4. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Giai đoạn bị xóa ở Luồng công việc cũng sẽ bị xóa tại các chế độ hiển thị ở dự án.

Tạo quy tắc tự động cho giai đoạn

Bạn có thể kết hợp Tạo luồng công việcThêm quy tắc tự động trên cùng một giao diện.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, sửa, xóa luồng công việc

  • Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng luồng công việc với gói Standard hoặc Premium của giải pháp Không gian làm việc số.
  • Thành viên có vai trò Quản trị viên trong dự án mới có thể thêm, sửa, xóa luồng công việc.

Không thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở luồng công việc

Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở mục Luồng công việc.

Không thể xem luồng công việc

  • Nếu bạn được phân vai trò Người bình luận trong dự án thì không thể xem luồng công việc.
  • Bạn không thể xem đường đi của luồng công việc ở những Dự án công khai mà mình không phải là thành viên dự án.

Không khôi phục được luồng công việc đã xóa

Cleeksy hiện chưa hỗ trợ khôi phục luồng công việc đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!