Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xoá tài liệu ở dự án

Tạo, sửa, xóa thư mục

Tạo thư mục

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn Dự án cần thêm Thư mục.

2. Vào mục Tài liệu > Tạo > Thư mục mới.

3. Nhập Tên thư mục và nhấn Tạo để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Tên thư mục là bắt buộc và hệ thống cho phép tên thư mục trùng nhau.

Xem thông tin chi tiết của thư mục

1. Chọn biểu tượng dự án để vào dự án bạn cần xem chi tiết Thư mục.

2. Nhấp vào mục Tài liệu, chọn Thư mục > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viên, Dung lượng, Ngày tạo.

Chỉnh sửa tên thư mục

1. Chọn biểu tượng dự án để vào dự án bạn cần chỉnh sửa tên Thư mục.

2. Nhấp vào mục Tài liệu > Rê chuột đến Thư mục > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới của thư mục > Lưu để hoàn thành thao tác.

Di chuyển thư mục

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án bạn cần di chuyển Thư mục.

2. Tại mục Tài liệu > Di chuột đến Thư mục > Chọn biểu tượng thao tác khác > Di chuyển đến.

3. Ở danh sách hiện ra, chọn Thư mục bạn muốn chuyển đến.

4. Chọn Di chuyển để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể di chuyển nhanh thư mục tới thư mục con bằng cách rê chuột đến thư mục, chọn biểu tượng xem thêm , chọn thư mục bạn muốn chuyển đến.

Chia sẻ thư mục

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án bạn cần di chuyển Thư mục.

2. Di chuột đến thư mục > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chia sẻ.

3. Tại màn hình Quản lý quyền truy cập, nhập Tên/Email thành viên muốn chia sẻ.

4. Chọn vai trò truy cập thư mục bên cạnh tên thành viên > Nhập Lời nhắn > Mời.

Xoá thư mục

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án bạn cần xóa Thư mục.

2. Ở mục Tài liệu, di chuột đến Thư mục > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xoá thư mục.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Những thư mục con và tệp đính kèm cũng sẽ bị xóa nếu bạn xóa thư mục cha. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra thông tin tại thư mục con và tệp đính kèm cẩn thận trước khi xóa thư mục cha.

Tạo, sửa, xoá tài liệu Cleeksy Docs của dự án

Tạo tài liệu Cleeksy Docs

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án bạn muốn thêm Cleesky Docs.

2. Nhấp vào mục Tài liệu, bên góc phải màn hình chọn Tạo > Cleeksy Docs.

3. Nhập Tiêu đềNội dung hoặc phím Tab để tìm kiếm định dạng phù hợp cho từng trang của Cleeksy Docs.

4. Hệ thống sẽ tự động lưu Cleeksy Docs vừa tạo.

Lưu ý:

 • Cleeksy Docs chưa được đặt tên sẽ mặc định hiển thị Chưa có tiêu đề.
 • Tên Cleeksy Docs có thể trùng nhau.
 • Để soạn văn bản 1 cách liền mạch, nhấn Shift + Enter để xuống dòng.

Xem thông tin chi tiết của Cleeksy Docs

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án có chứa Cleeksy Docs bạn muốn xem chi tiết.

2. Ở mục Tài liệu > Rê chuột đến Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng thao tác khác > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viên, Ngày tạo.

Chỉnh sửa tên Cleeksy Docs

Bạn có thể tham khảo 1 trong 2 cách sau để chỉnh sửa tên cho Cleeksy Docs:

Cách 1:

1. Chọn biểu tượng dự án để vào Dự án > Tài liệu.

2. Di chuột đến Cleeksy Docs > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới > Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Nhấp vào Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên.

2. Nhập Tên mới > Lưu để hoàn thành thao tác.

Di chuyển Cleeksy Docs

Có 2 cách để bạn thực hiện thao tác di chuyển Cleeksy Docs:

Cách 1:

1. Chọn biểu tượng dự án để vào dự án bạn muốn di chuyển Cleeksy Docs.

2. Vào mục Tài liệu > Di chuột đến Cleeksy Docs > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Di chuyển đến.

3. Ở danh sách hiện ra, chọn Thư mục bạn muốn chuyển đến.

4. Chọn Di chuyển để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Nhấn vào Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng thao tác khác > Di chuyển đến.

2. Ở danh sách hiện ra, chọn Thư mục bạn muốn chuyển đến.

3. Chọn Di chuyển để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể di chuyển nhanh tài liệu Cleeksy Docs vào thư mục con bằng cách rê chuột đến thư mục, chọn biểu tượng xem thêm , sau đó chọn thư mục bạn muốn chuyển đến.

Chia sẻ Cleeksy Docs

Bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách bên dưới để chia sẻ Cleeksy Docs:

Cách 1:

1. Để vào dự án muốn chia sẻ Cleeksy Docs, nhấn vào biểu tượng dự án .

2. Chọn mục Tài liệu > Rê chuột đến Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chia sẻ.

Hoặc nhấn vào Cleeksy Docs bạn muốn di chuyển, chọn Chia sẻ ở góc phải màn hình.

3. Chọn những thành viên bạn muốn chia sẻ từ danh sách hiện ra hoặc tìm nhanh trên thanh tìm kiếm.

4. Chọn Vai trò cho thành viên và nhập Lời mời.

Các vai trò người dùng đối với 1 tài liệu Cleeksy Docs:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với Cleeksy Docs.

5. Nhấn vào Mời để hoàn thành thao tác.

Xoá tài liệu Cleeksy Docs

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án có chứa Cleeksy Docs bạn muốn xoá.

2. Ở mục Tài liệu > Chọn Cleeksy Docs > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Xoá tài liệu.

Hoặc nhấn vào Cleeksy Docs bạn muốn xóa, ở phía trên cùng của màn hình chi tiết chọn vào biểu tượng thao tác khác > Xóa tài liệu.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Quản lý tài liệu đính kèm

Các Tệp đính kèmCleeksy Docs được hiển thị tại vùng Tài liệu đính kèm chỉ là Lối tắt vào tài liệu đính kèm tại công việc được lưu tại mục Tài liệu trong dự án của bạn. Đây không phải là tài liệu đính kèm gốc. Để thêm 1 tài liệu đính kèm gốc, bạn thực hiện đính kèm tệp tại công việc. Sau đây là các thao tác đối với Lối tắt vào tài liệu:

Xem chi tiết công việc từ lối tắt vào tài liệu

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án muốn xem chi tiết công việc > Tài liệu.

2. Ở mục Tài liệu đính kèm, di chuột đến tên Công việc ở bên dưới tên của Lối tắt vào tài liệu, màn hình mô tả chi tiết công việc sẽ hiện lên.

Chỉnh sửa tên lối tắt vào tài liệu

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án có chứa Lối tắt vào tài liệu bạn muốn chỉnh sửa tên.

2. Ở mục Tài liệu > Chọn Lối tắt vào tài liệu > Nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới > Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa tên Lối tắt vào tài liệu thì tên gốc của Tệp đính kèmCleeksy Docs được liên kết ở Công việc không thay đổi.

Di chuyển tài liệu đính kèm

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Tài liệu.

2. Chọn Tệp đính kèm > Nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Di chuyển đến > Chọn Thư mục muốn chuyển đến.

3. Chọn Di chuyển để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể di chuyển nhanh tệp đính kèm vào thư mục con bằng cách rê chuột đến thư mục, chọn biểu tượng xem thêm , sau đó chọn thư mục bạn muốn chuyển đến.

Tải xuống tài liệu đính kèm

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Tài liệu.

2. Di chuột đến Lối tắt vào tài liệu > Nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Tải xuống.

Lưu ý:

Bạn không thể tải Cleeksy Docs từ mục Tài liệu đính kèm.

​​Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo, sửa, xóa được thư mục và Cleeksy Docs

 • Đảm bảo bạn là Quản trị viên hoặc thành viên có vai trò Người chỉnh sửa trong dự án mới có thể tạo, sửa, xóa thư mục và Cleeksy Docs.
 • Bạn không thể tạo, sửa, xóa thư mục hoặc Cleeksy Docs ở những Dự án công khai mà mình không phải là thành viên.
 • Bạn đã sử dụng hết số lượng Cleeksy Docs của gói giải pháp, mua thêm dung lượng để có thể tạo Cleeksy Docs mới.

Không thể chia sẻ Cleeksy Docs

 • Bạn cần là Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa để có thể thực hiện thao tác chia sẻ  Cleeksy Docs.
 • Bạn không thể chia sẻ Cleeksy Docs nằm trong vùng Tài liệu đính kèm.

Không thể thêm, xoá tài liệu đính kèm

Bạn chỉ có thể thêm, xóa tài liệu đính kèm tại màn hình chi tiết công việc.

Không thể tải xuống tài liệu đính kèm

Bạn không thể tải xuống Cleeksy Docs ở mục Tài liệu đính kèm.

Không thể khôi phục thư mục và Cleeksy Docs đã xóa

Cleeksy chưa hỗ trợ khôi phục thư mục và Cleeksy Docs đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!