Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa chu kỳ dự án

Chỉ Quản trị viên của dự án mới có thể tạo, sửa, xóa chu kỳ.

Tạo chu kỳ dự án

Để tạo chu kỳ dự án, bạn cần kích hoạt tính năng Quản lý chu kỳ dự án.

Kích hoạt chu kỳ

1. Chọn biểu tượng dự án để vào Dự án bạn muốn tạo chu kỳ.

2. Nhấn chọn Tùy chỉnh > Thiết lập chung.

3. Tại mục Tính năng nâng cao, gạt nút sang phải để bật tính năng Quản lý chu kỳ dự án

4. Nhấn Lưu để hoàn thành việc kích hoạt.

Lưu ý:

 • Khi kích hoạt tính năng Quản lý chu kỳ dự án, những công việc được tạo trước đó sẽ nằm tại giai đoạn Tồn đọng ở chế độ hiển thị Kế hoạch.
 • Không thể xóa, chỉnh sửa chế độ hiển thị Kế hoạch.

Thiết lập nâng cao

1. Ở mục Thiết lập chung của dự án, di chuột đến vùng Quản lý chu kỳ dự án > Thiết lập nâng cao.

2. Kích hoạt các tính năng:

 • Cho phép tạo công việc trong chu kỳ.
 • Không cho phép người chỉnh sửa tạo công việc.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Tạo chu kỳ

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Kế hoạch.

2. Ở bên phải màn hình, nhấp vào Thêm chu kỳ > Nhập Tên chu kỳ, chọn Thời hạn, và Mục tiêu chu kỳ.

3. Nhấn Tạo để hoàn thành thao tác.

Tất cả công việc của dự án sẽ được sắp xếp trong chế độ hiển thị Kế hoạch.

Lưu ý:

 • Tên chu kỳ không được trùng nhau.
 • Tên chu kỳThời hạn là bắt buộc.
 • Chế độ hiển thị Kế hoạch chỉ xuất hiện khi bạn kích hoạt tính năng Quản lý chu kỳ dự án.
 • Thời hạn của các chu kỳ được tạo ra có thể trùng nhau.

Bắt đầu chu kỳ

1. Chọn biểu tượng dự án , để vào Dự án ở danh sách.

2. Tại chế độ hiển thị Kế hoạch, di chuột đến chu kỳ > Chọn biểu tượng thao tác khác > Bắt đầu chu kỳ.

Mẹo:

Khi bật tính năng Bắt đầu chu kỳ, thì số lượng công việc ở chu kỳ đó sẽ hiện số lượng công việc màu xanh , để phân biệt với những chu kỳ chưa hoạt động.

Lưu ý:

Bạn có thể bắt đầu nhiều chu kỳ cùng lúc. Các chu kỳ có thể trùng thời hạn với nhau.

Sắp xếp chu kỳ

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , chọn Dự án.

2. Tại chế độ hiển thị Kế hoạch, di chuột đến chu kỳ > Chọn biểu tượng thao tác khác .

3. Chọn Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

Cách 2:

Rê chuột đến chu kỳ, nhấp vào biểu tượng sắp xếp  và giữ chuột, kéo thả để sắp xếp thứ tự.

Chỉnh sửa thông tin chu kỳ

1. Để chỉnh sửa thông tin chu kỳ, chọn biểu tượng dự án để vào Dự án > Kế hoạch.

2. Rê chuột đến chu kỳ, chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa.

3. Nhập thông tin mới cho chu kỳ như:

 • Tên chu kỳ.
 • Thời hạn chu kỳ.
 • Mục tiêu chu kỳ.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Ngừng bắt đầu chu kỳ

Để ngừng bắt đầu chu kỳ bạn làm theo các bước sau:

1. Chọn biểu tượng dự án , để vào Dự án.

2. Tại chế độ hiển thị Kế hoạch, di chuột đến chu kỳ > Chọn biểu tượng thao tác khác > Khôi phục chu kỳ.

Xem danh sách chu kỳ ở dự án

1. Chọn biểu tượng dự án để truy cập vào Dự án > Chế độ hiển thị Kế hoạch.

2. Nhấp vào ở góc bên phải màn hình hoặc chọn trạng thái của chu kỳ bên cạnh biểu tượng Danh sách .

 • Mục Chu kỳ hoạt động: Bao gồm chu kỳ đang diễn ra và chu kỳ chưa bắt đầu.
 • Mục Chu kỳ hoàn thành: Bao gồm những chu kỳ đã được đánh dấu hoàn thành.

3. Danh sách chu kỳ sẽ hiện ra theo trạng thái bạn đã chọn.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Nhấn vào biểu tượng chế độ hiển thị bên cạnh tên dự án, chọn Kế hoạch.

3. Chọn trạng thái của chu kỳ bạn muốn xem:

 • Mục Chu kỳ hoạt động: Bao gồm chu kỳ đang diễn ra và chu kỳ chưa bắt đầu.
 • Mục Chu kỳ hoàn thành: Bao gồm những chu kỳ đã được đánh dấu hoàn thành.

4. Danh sách chu kỳ sẽ hiện ra theo trạng thái bạn đã chọn.

Thêm, sửa, xóa công việc ở chu kỳ

Thêm công việc vào chu kỳ

1. Chọn biểu tượng dự án để vào Dự án > Kế hoạch.

2. Rê chuột đến chu kỳ muốn thêm công việc > Chọn biểu tượng thêm hoặc nhấn vào Thêm công việc ở cuối mỗi chu kỳ > Nhập Tên công việc.

3. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Bạn không thể thêm công việc từ mục Công việc nếu không bật tính năng nâng cao Cho phép tạo công việc trong chu kỳ.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chế độ hiển thị Kế hoạch.

2. Nhấp vào biểu tượng thêm bên cạnh chu kỳ > Nhập Tên công việc.

3. Chọn Tạo để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Bạn không thể thêm công việc từ mục Công việc nếu không bật tính năng nâng cao Cho phép tạo công việc trong chu kỳ.

Di chuyển công việc sang chu kỳ khác

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau để di chuyển công việc từ chu kỳ này sang chu kỳ khác:

Cách 1:

1. Nhấp vào biểu tượng dự án  để đi đến Dự án > Kế hoạch.

2. Rê chuột đến công việc, chọn biểu tượng chuyển đến chu kỳ sprint icon > Chọn Chu kỳ ở danh sách hiện ra.

Cách 2:

1. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn vào Tên Chu kỳ.

2. Chọn Chu kỳ ở danh sách hiện ra.

Lưu ý:

Không thể di chuyển công việc đến chu kỳ đã hoàn thành.

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chế độ hiển thị Kế hoạch.

2. Ở công việc, nhấn biểu tượng chuyển đến chu kỳ sprint icon > Chọn Chu kỳ ở danh sách hiện ra.

Cách 2:

1. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn vào Tên Chu kỳ.

2. Chọn Chu kỳ ở danh sách hiện ra.

Lưu ý:

Không thể di chuyển công việc đến chu kỳ đã hoàn thành.

Xóa công việc khỏi chu kỳ

Cách 1:

1. Nhấp vào biểu tượng dự án  để đi đến Dự án > Kế hoạch.

2. Rê chuột đến công việc, chọn biểu tượng chuyển đến chu kỳ sprint icon > Chọn Tồn đọng ở danh sách hiện ra.

Cách 2:

Tại màn hình chi tiết công việc > Tên Chu kỳ > Chọn Tồn đọng ở danh sách hiện ra.

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chế độ hiển thị Kế hoạch.

2. Ở công việc, nhấn biểu tượng chuyển đến chu kỳ sprint icon > Chọn Tồn đọng ở danh sách hiện ra.

Cách 2:

Tại màn hình chi tiết công việc > Tên Chu kỳ > Chọn Tồn đọng ở danh sách hiện ra.

Xem công việc theo chu kỳ

1. Nhấp vào biểu tượng dự án để vào Dự án > Chế độ hiển thị Kế hoạch.

2. Chọn Trạng thái của chu kỳ:

 • Chu kỳ đang hoạt động.
 • Chu kỳ hoàn thành.

3. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các công việc theo từng chu kỳ.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Nhấn vào biểu tượng chế độ hiển thị bên cạnh tên dự án > Chọn Kế hoạch.

3. Chọn Trạng thái của chu kỳ:

 • Chu kỳ đang hoạt động.
 • Chu kỳ hoàn thành.

4. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các công việc theo từng chu kỳ.

Hoàn thành chu kỳ

1. Để vào Dự án bạn cần hoàn thành chu kỳ, chọn biểu tượng dự án .

2. Tại chế độ hiển thị Kế hoạch, di chuột đến chu kỳ > Chọn biểu tượng thao tác khác > Hoàn thành chu kỳ.

3. Ở màn hình hiện lên, chọn điều kiện cho công việc chưa hoàn thành.

 • Chuyển công việc chưa hoàn thành đến Tồn đọng.
 • Chuyển công việc chưa hoàn thành đến Chu kỳ > Chọn Chu kỳ hoặc tạo chu kỳ mới.

4. Chọn Hoàn thành để kết thúc thao tác.

Lưu ý:

 • Bạn không thể hoàn thành những chu kỳ chưa bắt đầu.
 • Chu kỳ đã hoàn thành sẽ không xuất hiện ở chế độ hiển thị Danh sách.

Xóa chu kỳ

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn Dự án bạn cần xóa chu kỳ > Chế độ hiển thị Kế hoạch.

2. Rê chuột đến chu kỳ, nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Xóa chu kỳ.

3. Nhấn Xóa để hoàn thành thao tác.

Ngừng kích hoạt chu kỳ

1. Chọn biểu tượng dự án để vào Dự án > Tùy chỉnh > Thiết lập dự án.

2. Tại mục Quản lý chu kỳ dự án, gạt nút sang trái để tắt tính năng này.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Các chu kỳ đã tạo sẽ không mất đi khi bạn Ngừng kích hoạt chu kỳ.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Bạn sẽ gặp phải một số vấn đề khi thao tác trên chu kỳ như sau:

Không thể kích hoạt, ngừng kích hoạt quản lý dự án theo chu kỳ

 • Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng quản lý chu kỳ dự án với gói Premium của giải pháp Không gian làm việc số.
 • Đảm bảo rằng bạn là thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể kích hoạt và ngừng kích hoạt tính năng Quản lý chu kỳ dự án.

Không thể tạo, sửa chu kỳ

 • Bị giới hạn quyền trong dự án: Chỉ thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể tạo và chỉnh sửa chu kỳ.
 • Tên chu kỳ không được trùng nhau.
 • Đảm bảo tính năng Quản lý chu kỳ dự án đang được kích hoạt.

Không thể xóa chu kỳ

 • Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể xóa chu kỳ.

Không thể hoàn thành chu kỳ

 • Chu kỳ chưa bắt đầu thì không thể thực hiện tính năng Hoàn thành chu kỳ.
 • Chỉ thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể hoàn thành chu kỳ.

Không thể thêm công việc vào chu kỳ

 • Bạn không thể thêm công việc vào chu kỳ đã Hoàn thành.
 • Vai trò Người bình luận không thể thêm công việc vào chu kỳ.
 • Bạn không thể thêm công việc vào chu kỳ ở mục Công việc nếu không kích hoạt tính năng nâng cao Cho phép tạo công việc trong chu kỳ.
 • Vai trò Người chỉnh sửa không thể thêm công việc vào chu kỳ nếu tính năng nâng cao Không cho phép người chỉnh sửa tạo công việc được kích hoạt.

Không thể di chuyển công việc đến chu kỳ khác

 • Đảm bảo bạn là thành viên có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa để có thể di chuyển công việc đến chu kỳ khác.
 • Bạn không thể di chuyển công việc đến chu kỳ đã Hoàn thành.

Không thể hủy hoàn thành chu kỳ

Hiện tại Cleeksy chưa hỗ trợ tính năng hủy hoàn thành chu kỳ.

Không thể bắt đầu, hủy bắt đầu chu kỳ

Chỉ Quản trị viên mới có thể bắt đầu hoặc hủy bắt đầu chu kỳ đã tạo.

Không thể hủy bắt đầu chu kỳ

Chỉ thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể hủy bắt đầu chu kỳ.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!