Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xóa bản ghi ở dự án

Thành viên có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa mới có thể thêm, sửa, xóa bản ghi ở dự án.

Thêm bản ghi mới

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Chọn chế độ hiển thị của biểu mẫu bạn muốn thêm bản ghi

Hoặc ở chế độ hiển thị của biểu mẫu bất kỳ, bạn có thể chọn chuyển biểu mẫu từ danh sách, bằng cách nhấn vào biểu tượng danh sách biểu mẫu .

3. Nhấp vào Thêm mới > Nhập dữ liệu.

4. Nhấp Gửi để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể thêm bản ghi mới tại màn hình chi tiết công việc.

Lưu ý:

Tên của bản ghi sẽ được đặt theo những thiết lập của bạn ở biểu mẫu.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Mục Bản ghi.

2. Nhấn vào biểu mẫu muốn thêm bản ghi > Biểu tượng thêm  > Nhập dữ liệu.

3. Nhấp Gửi để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể thêm bản ghi mới tại màn hình chi tiết công việc.

Lưu ý:

Tên của bản ghi sẽ được đặt theo những thiết lập của bạn ở biểu mẫu.

Chỉnh sửa bản ghi

Chỉnh sửa tên của bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án để chọn dự án từ danh sách.

2. Chọn chế độ hiển thị của biểu mẫu muốn chỉnh sửa bản ghi > Di chuột đến tên bản ghi hoặc nhấn vào bản ghi, ở màn hình chi tiết.

3. Nhấn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên bản ghi mới.

4. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Chỉnh sửa dữ liệu của bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án để chọn dự án từ danh sách.

2. Chọn chế độ hiển thị của biểu mẫu tương ứng > Nhấn vào bản ghi ở danh sách.

3. Ở màn hình chi tiết của bản ghi > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa > Nhập dữ liệu mới.

3. Nhấn Gửi để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa nhanh tại màn hình danh sách bản ghi. Bằng cách nhấp vào dữ liệu muốn chỉnh sửa > Nhập dữ liệu mới > Nhấn biểu tượng lưu .

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Mục Bản ghi.

2. Chọn biểu mẫu > Nhấn vào bản ghi muốn chỉnh sửa > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa > Nhập dữ liệu mới.

3. Nhấn Gửi để hoàn thành thao tác.

Thêm công việc liên kết với bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án để chọn dự án từ danh sách.

2. Chọn chế độ hiển thị của biểu mẫu tương ứng > Nhấn vào bản ghi ở danh sách.

3. Ở màn hình chi tiết bản ghi, tại mục Công việc liên kết > Thêm liên kết > Chọn công việc từ danh sách hoặc Tạo công việc mới.

Ngoài ra bạn có thể hủy liên kết công việc hiện tại, bằng cách: Tại mục Công việc liên kết, di chuột đến công việc > Nhấn biểu tượng xóa .

Lưu ý:

1 bản ghi chỉ được liên kết với 1 công việc.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Mục Bản ghi.

2. Ở màn hình chi tiết bản ghi, tại mục Công việc liên kết > Thêm liên kết > Chọn công việc từ danh sách hoặc Tạo công việc mới.

Ngoài ra bạn có thể hủy liên kết công việc hiện tại, bằng cách: Tại mục Công việc liên kết, di chuột đến công việc > Nhấn biểu tượng xóa .

Lưu ý:

1 bản ghi chỉ được liên kết với 1 công việc.

Lọc danh sách bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Tại màn hình chế độ hiển thị của biểu mẫu đã chọn > Lọc > Thêm bộ lọc > Chọn các trường thông tin ở danh sách hiện ra.

3. Chọn Áp dụng để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

 • Để bỏ tiêu chí cần lọc hiện tại, nhấp chuột vào Bỏ lọc.
 • Ngoài ra, bạn có thể lưu lại bộ lọc tùy chỉnh, bằng cách nhấn vào Lưu bộ lọc > Nhập Tên bộ lọc > Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Ở danh sách các trường thông tin của bộ lọc chỉ hiện những trường thông tin của phiên bản biểu mẫu mới nhất.

Sắp xếp danh sách bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Tại màn hình chế độ hiển thị của biểu mẫu đã chọn > Sắp xếp > Thêm sắp xếp > Chọn các trường thông tin ở danh sách hiện ra.

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp bản ghi theo từng trường thông tin, bằng cách di chuột đến cột > Nhấn biểu tượng danh sách > Sắp xếp tăng/giảm dần.

Mẹo:

Để quay lại danh sách bản ghi như cũ, chọn Bỏ sắp xếp.

Lưu ý:

Ở danh sách các trường thông tin chỉ hiện những trường thông tin của phiên bản biểu mẫu mới nhất.

Thêm cột mới cho danh sách bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Tại màn hình chế độ hiển thị đã chọn, nhấn vào biểu tượng thêm ở cuối bảng.

3. Chuyển sang màn hình chỉnh sửa biểu mẫu > Lưu dể hoàn thành thao tác.

Ngoài ra, bạn có sắp xếp thứ tự và ẩn các cột, bằng cách di chuột đến cột > Nhấn biểu tượng danh sách :

 • Di chuyển sang trái/phải.
 • Ẩn cột.

Lưu ý:

Bạn không thể ẩn cột Tên bản ghi.

Lưu chế độ hiển thị bản ghi

Tính năng lưu chế độ hiển thị bản ghi chỉ xuất hiện khi bạn chỉnh sửa bộ lọc hiện tại.

1. Nhấn biểu tượng dự án  và chọn chế độ hiển thị.

2. Ở màn hình chi tiết, chọn biểu tượng lưu chế độ hiển thị Luu Filter:

 • Lưu chế độ hiển thị: Lưu bộ lọc và các giá trị sắp xếp mới vào chế độ hiển thị hiện tại.
 • Lưu chế độ hiển thị mới: Tạo chế độ hiển thị mới với bộ lọc và các giá trị sắp xếp vừa cài đặt.
 • Khôi phục ban đầu: Đặt lại bộ lọc mặc định ban đầu của chế độ hiển thị.

Lưu ý:

Chỉ thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể Lưu chế độ hiển thị với bộ lọc và các giá trị sắp xếp mới.

Xem chi tiết của bản ghi

1. Nhấp vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Tại chế độ hiển thị của biểu mẫu tương ứng > Di chuột đến bản ghi > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Xem chi tiết.

Hoặc nhấn vào tên bản ghi.

3. Xem chi tiết bản ghi ở màn hình hiện lên.

Mẹo:

Bạn có thể xem nhanh các bản ghi khác của biểu mẫu, bằng cách nhấn chọn Bản ghi trước/Bản ghi sau tại màn hình chi tiết của bản ghi.

Lưu ý: 

Danh sách bản ghi sẽ hiển thị tất cả bản ghi của các phiên bản chỉnh sửa của biểu mẫu.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Tại mục Bản ghi > Chọn Biểu mẫu > Nhấn vào bản ghi.

3. Xem chi tiết bản ghi ở màn hình hiện lên.

Lưu ý: 

Danh sách bản ghi sẽ hiển thị tất cả bản ghi của các phiên bản chỉnh sửa của biểu mẫu.

Xóa bản ghi

1. Chọn biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Ở chế độ hiển thị của biểu mẫu có bản ghi muốn xóa > Rê chuột đến tên bản ghi hoặc nhấn vào bản ghi.

3. Nhấn biểu tượng thao tác khác > Xóa bản ghi > Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Bản ghi đã xóa không thể khôi phục lại được.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Mục Bản ghi.

2. Nhấn vào biểu mẫu có bản ghi muốn xóa > Chọn bản ghi > Ở màn hình chi tiết, chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa bản ghi.

3. Nhấp Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Bản ghi đã xóa không thể khôi phục lại được.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm bản ghi mới

 • Đảo bảo rằng bạn là thành viên có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa để có thể thêm bản ghi mới.
 • Bạn không thể thêm bản ghi mới, cho những Dự án công khai mà mình không phải là thành viên.
 • Bạn không thể thêm bản ghi mới cho những biểu mẫu đã bị xóa.
 • Tài khoản với gói Free của giải pháp Không gian làm việc số không thể thêm bản ghi, nâng cấp gói để sử dụng tính năng này.
 • Có thể bạn đã sử dụng hết số lượng bản ghi của gói giải pháp, mua thêm dung lượng để thêm bản ghi mới.

Không thể chỉnh sửa và xóa bản ghi

 • Thành viên có vai trò Người bình luận không thể chỉnh sửa và xóa bản ghi. 
 • Bạn không thể chỉnh sửa và xóa bản ghi ở Dự án công khai mà mình không phải là thành viên.

Không thể khôi phục bản ghi đã xóa

Hệ thống không cho phép khôi phục những bản ghi đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!