Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xóa công việc thực thi

Thêm công việc thực thi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, đến mục Công việc thực thi > Thêm công việc.

3. Nhập Tên công việc thực thi > Enter/Return hoặc nhấp ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

 • Có thể thêm đồng loạt danh sách các công việc thực thi, bằng cách sao chép danh sách văn bản và dán vào vùng Công việc thực thi.
 • Bạn có thể thêm công việc con cho công việc thực thi.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, tại Thực thi, chọn Thêm thực thi.

3. Nhập Tên công việc thực thi > Tạo để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Bạn có thể thêm công việc con cho công việc thực thi.

Chỉnh sửa công việc thực thi

Sửa tên công việc thực thi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết của công việc, nhấn vào công việc thực thi muốn chỉnh sửa > Nhập Tên mới.

3. Nhấn Enter/Return hoặc nhấp ra ngoài để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Chọn công việc thực thi để mở ra màn hình chi tiết, nhấn vào tên và nhập Tên mới.

3. Nhấn Enter/Xong hoặc nhấn ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Cập nhật người phụ trách công việc thực thi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án   và chọn dự án ở danh sách.

2. Di chuột đến công việc thực thi  > Biểu tượng thành viên > Chọn thành viên ở danh sách hiện ra.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi và xóa người phụ trách của công việc thực thi, bằng cách:

 • Thay đổi người phụ trách: Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Chọn người phụ trách mới ở danh sách hiện ra.
 • Xóa người phụ trách: Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Không có người phụ trách.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn Dự án.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, chọn công việc thực thi, lướt trái và chọn biểu tượng thành viên .

3. Chọn thành viên ở danh sách hiện lên > Lưu để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi và xóa người phụ trách của công việc thực thi, bằng cách:

 • Thay đổi người phụ trách: Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Chọn người phụ trách mới ở danh sách hiện ra > Lưu để hoàn thành thao tác.
 • Xóa người phụ trách: Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Không có người phụ trách > Lưu để hoàn thành thao tác.

Cập nhật thời hạn cho công việc thực thi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, rê chuột đến công việc thực thi > Biểu tượng thời hạn > Chọn thời hạn.

3. Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi và xóa thời hạn của công việc thực thi, bằng cách:

 • Thay đổi thời hạn: Nhấn vào thời hạn hiện tại > Chọn thời hạn mới > Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.
 • Xóa thời hạn: Nhấn vào thời hạn hiện tại > Chọn biểu tượng đặt lại > Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, tại công việc thực thi, lướt trái và chọn biểu tượng thời hạn > Chọn thời hạn.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi và xóa thời hạn của công việc thực thi, bằng cách:

 • Thay đổi thời hạn: Nhấn vào thời hạn hiện tại > Chọn thời hạn mới > Nhấp Lưu để hoàn thành thao tác.
 • Xóa thời hạn: Nhấn vào thời hạn hiện tại > Chọn Đặt lại > Nhấp Lưu để hoàn thành thao tác.

Sắp xếp công việc thực thi

1. Chọn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn giữ biểu tượng sắp xếp bên cạnh tên công việc thực thi, kéo thả và sắp xếp vị trí bạn muốn.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, tại công việc thực thi nhấn giữ và kéo thả đến vị trí bạn muốn.

Thêm công việc thực thi vào nhiều dự án

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, bấm chuột phải vào công việc thực thi > Thêm vào luồng công việc > Chọn dự án ở danh sách hiện ra.

3. Công việc thực thi đã xuất hiện ở dự án bạn vừa thêm vào.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể thêm công việc thực thi vào những dự án mà bạn là thành viên.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Ở mục Dự án & Ứng dụng, chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, tại công việc thực thi, lướt trái và chọn biểu tượng thao tác khác > Thêm vào luồng công việc > Chọn dự án ở danh sách hiện ra.

3. Công việc thực thi đã xuất hiện ở dự án bạn vừa thêm vào.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể thêm công việc thực thi vào những dự án mà bạn là thành viên.

Thêm phê duyệt cho công việc thực thi

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, bấm chuột phải vào công việc thực thi > Thêm phê duyệt.

3. Thêm Người phê duyệt và nhập Lời nhắn > Nhấp vào Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Người phê duyệt sẽ trở thành Người phụ trách của công việc thực thi đó.
 • Nếu công việc thực thi thuộc nhiều dự án mà bạn đang là thành viên, thì danh sách người thêm phê duyệt sẽ hiện tất cả thành viên có vai trò Người chỉnh sửa và Quản trị viên của những dự án đó.

Đổi loại công việc cho công việc thực thi

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, bấm chuột phải vào công việc thực thi > Đổi loại công việc > Chọn loại công việc ở danh sách.

Chuyển công việc thực thi thành công việc lớn

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, bấm chuột phải vào công việc thực thi > Chuyển thành công việc > Chọn giai đoạn ở danh sách.

Lưu ý:

Công việc thực thi vừa chuyển thành công việc sẽ trở thành công việc Liên quan của công việc lớn.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn Dự án

2. Ở màn hình chi tiết công việc, tại công việc thực thi, lướt trái và chọn biểu tượng chuyển thành công việc subtask.

3. Chọn giai đoạn > Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Công việc thực thi vừa chuyển thành công việc sẽ trở thành công việc Liên quan của công việc lớn.

Nhân đôi công việc thực thi

1. Nhấn biểu tượng dự án  > Chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, nhấp chuột phải vào công việc thực thi > Nhân đôi công việc.

Hệ thống tự động tạo ra thêm một công việc thực thi tương tự.

Xem tài liệu hướng dẫn ở thực thi

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc > Bấm vào Tên hướng dẫn nằm bên dưới Tên công việc thực thi để xem chi tiết.

Lưu ý:

Những công việc áp dụng Mẫu công việc mới xuất hiện Hướng dẫn công việc ở công việc thực thi.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án ở danh sách.

2. Chọn Tên hướng dẫn nằm bên dưới Tên công việc thực thi để xem chi tiết.

Lưu ý:

Những công việc áp dụng Mẫu công việc mới xuất hiện Hướng dẫn công việc ở công việc thực thi.

Tạo công việc con trong công việc thực thi

1. Chọn biểu tượng dự án để vào Dự án và chọn Công việc bạn muốn thêm công việc con.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, rê chuột đến công việc thực thi > Nhấn vào biểu tượng thực thi và kiểm tra > Nhập các thông tin cần thiết cho công việc con.

Mẹo:

 • Khi mở nhiều hơn 4 công việc con, trên đường dẫn công việc, bạn chỉ cần chọn biểu tượng thao tác khác để xem nhanh những công việc con bị ẩn đi.
 • Bên cạnh biểu tượng thực thi và kiểm tra của công việc thực thi, sẽ hiển thị tổng công việc cần làm của công việc thực thi.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án từ danh sách.

2. Nhấn vào Công việc thực thi để mở màn hình chi tiết, chọn Thêm công việc.

3. Nhập các thông tin cần thiết cho công việc con.

Mẹo:

 • Khi mở nhiều hơn 4 công việc con, trên đường dẫn công việc, bạn chỉ cần chọn biểu tượng thao tác khác để xem nhanh những công việc con bị ẩn đi.
 • Bên cạnh biểu tượng thực thi và kiểm tra của công việc thực thi, sẽ hiển thị tổng công việc cần làm của công việc thực thi.

Hoàn thành và hủy hoàn thành công việc thực thi

1. Nhấn biểu tượng dự án để chọn dự án ở danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Di chuột đến công việc thực thi > Nhấn biểu tượng hoàn thanh , công việc thực thi sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn thành.

Để hủy hoàn thành công việc thực thi, nhấn vào biểu tượng đã hoàn thành ở bên trái tên công việc thực thi, công việc thực thi sẽ chuyển về trạng thái Chưa hoàn thành.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, tại mục Thực thi, nhấn vào biểu tượng hoàn thành ở bên trái tên công việc thực thi, công việc thực thi sẽ chuyển sang trạng thái Hoàn thành.

Để hủy hoàn thành công việc thực thi, nhấn vào biểu tượng đã hoàn thành ở bên trái tên công việc thực thi, công việc thực thi sẽ chuyển về trạng thái Chưa hoàn thành.

Ẩn và hiện lại công việc thực thi đã hoàn thành

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , sau đó chọn dự án ở danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, Ở dưới cùng của mục Công việc thực thi > Ẩn hoàn thành.

3. Tất cả công việc thực thi đã hoàn thành sẽ bị ẩn khỏi danh sách.

Để hiện lại những công việc thực thi đã bị ẩn, nhấn vào Hiện hoàn thành.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Bên cạnh mục Thực thi, nhấn vào biểu tượng thao tác khác  > Ẩn thực thi hoàn thành.

3. Tất cả công việc thực thi đã hoàn thành sẽ bị ẩn khỏi danh sách.

Để hiện lại những công việc thực thi đã bị ẩn, nhấn vào biểu tượng thao tác khác ở mục Thực thi > Hiện thực thi hoàn thành.

Xoá công việc thực thi

1. Nhấp vào biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, di chuột đến Công việc thực thi > Bấm chuột phải > Xóa.

Lưu ý:

Những công việc thực thi đã xóa không thể khôi phục.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, lướt trái ở công việc thực thi cần xóa > Chọn biểu tượng xóa .

3. Ở cửa sổ xác nhận, chọn Xóa.

Lưu ý:

Những công việc thực thi đã xóa không thể khôi phục.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, sửa, xoá công việc thực thi

Nếu bạn đang là thành viên của dự án với vai trò Người bình luận, thì sẽ gặp phải những vấn đề liên quan đến công việc thực thi như sau:

 • Không thể thêm, sửa, xóa công việc thực thi.
 • Không thể thêm, sửa, xóa người phụ trách và thời hạn của công việc thực thi.
 • Không thể sắp xếp công việc thực thi.

Hãy đảm bảo bạn là thành viên được phân vai trò Quản trị viênNgười chỉnh sửa trong dự án.

Không thể hoàn thành công việc thực thi

 • Bạn không thể hoàn thành công việc thực thi khi đang bị chặn bởi một công việc khác.
 • Thành viên với vai trò Người bình luận không thể hoàn thành công việc thực thi.

Không thể hủy hoàn thành công việc thực thi

Thành viên có vai trò Người bình luận không thể hủy hoàn thành công việc thực thi.

Không khôi phục được công việc thực thi đã xoá

Cleeky chưa cung cấp tính năng khôi phục công việc thực thi đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!