Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xóa danh sách kiểm tra

Thêm danh sách kiểm tra vào công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và đi đến dự án bạn muốn chỉnh sửa danh sách kiểm tra.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, đi đến mục Danh sách kiểm tra > Thêm kiểm tra > Nhập Tên danh sách kiểm tra.

3. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Có thể thêm đồng loạt danh sách các kiểm tra bằng cách sao chép danh sách văn bản và dán trong vùng kiểm tra.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, đi đến mục Kiểm tra, chọn Thêm kiểm tra > Nhập Tên danh sách kiểm tra.

3. Nhấn Tạo để hoàn thành thao tác.

Chỉnh sửa danh sách kiểm tra

Sửa tên danh sách kiểm tra

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, di chuột đến Danh sách kiểm tra > Nhập Tên danh sách kiểm tra mới.

3. Nhấn Enter/Return hoặc nhấp ra ngoài để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết, nhấn vào Danh sách kiểm tra để mở màn hình chi tiết, nhấn vào tên và nhập Tên mới.

3. Nhấn Enter/Xong hoặc nhấn ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Cập nhật người phụ trách danh sách kiểm tra

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và đi đến Dự án bạn muốn chỉnh sửa danh sách kiểm tra.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, di chuột đến danh sách kiểm tra > Chọn biểu tượng thành viên > Chọn thành viên ở danh sách hiện ra.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi và xóa người phụ trách của danh sách kiểm tra, bằng cách:

 • Thay đổi người phụ trách: Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Chọn người phụ trách mới ở danh sách hiện ra.
 • Xóa người phụ trách: Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Không có người phụ trách.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn Dự án.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, chọn danh sách công việc, lướt trái và chọn biểu tượng thành viên .

3. Chọn thành viên ở danh sách hiện lên > Lưu để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi và xóa người phụ trách của danh sách kiểm tra, bằng cách:

 • Thay đổi người phụ trách: Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Chọn người phụ trách mới ở danh sách hiện ra > Lưu để hoàn thành thao tác.
 • Xóa người phụ trách: Nhấn vào người phụ trách hiện tại > Không có người phụ trách > Lưu để hoàn thành thao tác.

Cập nhật thời hạn cho danh sách kiểm tra

1. Nhấn biểu tượng dự án vào để chọn dự án ở danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, di chuột đến danh sách kiểm tra > Chọn biểu tượng thời hạn > Chọn thời hạn.

3. Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi và xóa thời hạn của danh sách kiểm tra, bằng cách:

 • Thay đổi thời hạn: Nhấn vào thời hạn hiện tại > Chọn thời hạn mới > Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.
 • Xóa thời hạn: Nhấn vào thời hạn hiện tại > Chọn biểu tượng đặt lại  > Nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, tại danh sách kiểm tra, lướt trái và chọn biểu tượng thời hạn  > Chọn thời hạn.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Ngoài ra bạn có thể thay đổi và xóa thời hạn của danh sách kiểm tra, bằng cách:

 • Thay đổi thời hạn: Nhấn vào thời hạn hiện tại > Chọn thời hạn mới > Nhấp Lưu để hoàn thành thao tác.
 • Xóa thời hạn: Nhấn vào thời hạn hiện tại > Chọn Đặt lại > Nhấp Lưu để hoàn thành thao tác.

Sắp xếp danh sách kiểm tra

1. Chọn biểu tượng dự án  và chọn dự án từ danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn giữ biểu tượng sắp xếp  bên cạnh tên danh sách kiểm tra, kéo thả và sắp xếp vị trí bạn muốn.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, tại danh sách kiểm tra nhấn giữ và kéo thả đến vị trí bạn muốn.

Thêm, sửa, xóa mục kiểm tra cho danh sách kiểm tra

Có 2 cách để thêm mục kiểm tra:

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng dự án   để vào Dự án > Chọn Công việc muốn thêm mục kiểm tra.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, di chuột đến Danh sách kiểm tra > Thêm Mục kiểm tra > Nhập Tên mục kiểm tra.

3. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Rê chuột đến Danh sách kiểm tra > Chọn biểu tượng thực thi và kiểm tra > Thêm kiểm tra > Nhập Tên mục kiểm tra.

2. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa mục kiểm tra bằng cách như sau:

 • Chỉnh sửa mục kiểm tra: Nhấn vào mục kiểm tra > Nhập Tên mục kiểm tra mới > Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.
 • Xóa mục kiểm tra: Di chuột đến mục kiểm tra > Nhấp chuột phải > Xóa mục kiểm tra.

Mẹo:

 • Bên cạnh biểu tượng thực thi và kiểm tra , sẽ hiển thị tổng số mục kiểm tra của danh sách kiểm tra.
 • Bạn có thể thu gọn danh sách kiểm tra, bằng cách nhấn vào biểu tượng thu gọn  ở bên cạnh tên danh sách.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn Dự án.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, Nhấn vào biểu tượng mở rộng nằm bên cạnh tên danh mục kiểm tra > Thêm kiểm tra.

3. Nhập Tên mục kiểm tra và nhấn ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa mục kiểm tra bằng cách như sau:

 • Chỉnh sửa mục kiểm tra: Nhấn vào mục kiểm tra > Nhập Tên mục kiểm tra mới > Nhấn ra ngoài để hoàn thành thao tác.
 • Xóa mục kiểm tra: Tại mục kiểm tra, lướt trái và nhấn vào biểu tượng xóa .

Mẹo:

Bạn có thể thu gọn danh sách kiểm tra, bằng cách nhấn vào biểu tượng thu gọn  ở bên cạnh tên danh sách.

Xem tài liệu hướng dẫn thực hiện danh sách kiểm tra

1. Chọn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, bấm vào Tên hướng dẫn nằm bên dưới Tên danh sách kiểm tra để xem chi tiết.
Bạn có thể thực hiện thao tác tương tự để xem hướng dẫn thực thi của mục kiểm tra.

Lưu ý:

Những công việc áp dụng Mẫu kiểm tra mới xuất hiện Hướng dẫn thực hiện danh sách kiểm tra.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án từ danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn Tên hướng dẫn nằm bên dưới Tên danh sách kiểm tra để xem chi tiết.

Lưu ý:

Những công việc áp dụng Mẫu kiểm tra mới xuất hiện Hướng dẫn thực hiện danh sách kiểm tra.

Hoàn thành và hủy hoàn thành mục kiểm tra

1. Nhấn biểu tượng dự án để chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết, rê chuột đến Mục kiểm tra > Tích chọn vào ô > Mục kiểm tra sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn thành.

Để hủy hoàn thành > Nhấn lại vào ô  > Mục kiểm tra sẽ chuyển về trạng thái Chưa hoàn thành.

Lưu ý:

Đối với các công việc sử dụng Mẫu kiểm tra, để hoàn thành Mục kiểm tra cần hoàn thành biểu mẫu thiết lập kiểm tra.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, Tích vào ô ở bên trái mục kiểm tra > Mục kiểm tra sẽ chuyển sang trạng thái Hoàn thành.

Để hủy hoàn thành > Nhấn lại vào ô  > Mục kiểm tra sẽ chuyển về trạng thái Chưa hoàn thành.

Lưu ý:

Đối với các công việc sử dụng Mẫu kiểm tra, để hoàn thành Mục kiểm tra cần hoàn thành biểu mẫu thiết lập kiểm tra.

Xóa danh sách kiểm tra

1. Nhấn biểu tượng dự án  > Chọn dự án từ danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn chuột phải vào danh sách kiểm tra cần xóa > Xóa kiểm tra.

Lưu ý:

Những danh sách kiểm tra đã xóa không thể khôi phục.

1. Nhấn vào biểu tượng dự án home mobile, ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, lướt trái tại danh sách kiểm tra cần xóa và chọn biểu tượng xóa .

Lưu ý:

Những danh sách kiểm tra đã xóa không thể khôi phục.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, sửa, xoá danh sách kiểm tra

Nếu bạn đang là thành viên của dự án với vai trò Người bình luận, thì sẽ gặp phải những vấn đề liên quan đến danh sách kiểm tra như sau:

 • Không thể thêm, sửa, xóa danh sách kiểm tra.
 • Không thể thêm, sửa, xóa người phụ trách và thời hạn của danh sách kiểm tra.
 • Không thể sắp xếp danh sách kiểm tra.

Hãy đảm bảo bạn là thành viên được phân vai trò Quản trị viên và Người chỉnh sửa trong dự án.

Không thể hoàn thành và hủy hoàn thành mục kiểm tra

Thành viên với vai trò Người bình luận không thể hoàn thành mục kiểm tra.

Không khôi phục được danh sách và mục kiểm tra đã xoá

Cleeky chưa cung cấp tính năng khôi phục danh sách và mục kiểm tra.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!