Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xoá giai đoạn dự án

Thêm giai đoạn mới

Có 2 cách để bạn tạo mới giai đoạn:

Cách 1: Tạo giai đoạn tại chế độ hiển thị Kanban và Danh sách.

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Chọn chế độ hiển thị:

 • Kanban: Nhấn biểu tượng thêm ở bên cạnh cột giai đoạn cuối cùng.
 • Danh sách: Ở cuối màn hình danh sách nhấn vào Thêm giai đoạn.

3. Nhập Tên giai đoạn, sau đó Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Cách 2: Tạo giai đoạn tại Luồng công việc.

Bạn có thể thêm mới giai đoạn tại mục Luồng công việc của dự án.

Lưu ý:

 • Tên giai đoạn là bắt buộc.
 • Tên giai đoạn không được trùng nhau.
 • Chỉ thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể thêm giai đoạn ở mục Luồng công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án muốn thêm giai đoạn ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Nhấn vào Kanban, lướt phải và chọn biểu tượng thêm  ở bên phải của cột giai đoạn cuối.

3. Nhập Tên giai đoạn.

4. Xong/Nhập để hoàn thành thao tác.

Với chế độ hiển thị Danh sách, lướt xuống và chọn Thêm giai đoạn ở cuối danh sách công việc.

Lưu ý :

Tên giai đoạn là bắt buộc và không được trùng nhau.

Chỉnh sửa tên giai đoạn

Có 2 cách để chỉnh sửa tên giai đoạn:

Cách 1:

1. Nhấn biểu tượng dự án để chọn dự án ở danh sách.

2. Di chuột vào giai đoạn cần chỉnh sửa > Chọn biểu tượng thao tác khác  > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên giai đoạn mới.

3. Nhấn Enter/Return hoặc nhấp ra ngoài để hoàn thành thao tác chỉnh sửa.

Cách 2:

Bạn có thể chỉnh sửa tên giai đoạn ở mục Luồng công việc của dự án.

Lưu ý:

Chỉ thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể chỉnh sửa tên giai đoạn ở mục Luồng công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án muốn chỉnh sửa giai đoạn ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Nhấn vào Kanban hoặc Danh sách, chọn biểu tượng thao khác  bên cạnh tên giai đoạn > Sửa tên giai đoạn.

3. Nhập Tên giai đoạn mới.

4. Xong/Nhập để hoàn thành thao tác chỉnh sửa.

Thêm, sửa, xóa mô tả giai đoạn

Đảm bảo bạn là thành viên thuộc vai trò Quản trị viên, để có thể thêm, sửa, xóa mô tả giai đoạn.

Thêm mô tả giai đoạn

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Luồng công việc, nhập nội dung vào ô Nhập mô tả.

3. Nhấp ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Chỉnh sửa mô tả giai đoạn

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách > Tùy chỉnh.

2. Ở mục Luồng công việc, nhấp vào Mô tả hiện tại để chỉnh sửa.

3. Nhấp ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Xóa mô tả giai đoạn

1. Để xóa mô tả cho giai đoạn, chọn biểu tượng dự án .

2. Chọn dự án từ danh sách > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

3. Nhấn vào mô tả hiện tại của giai đoạn > Xóa nội dung > Nhấp ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Sắp xếp giai đoạn

Cách 1: Sắp xếp giai đoạn ở chế độ hiển thị Kanban và Danh sách.

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Chọn chế độ hiển thị:

 • Kanban:
  • Nhấp chọn giai đoạn, giữ chuột và kéo thả để sắp xếp thứ tự.
  • Hoặc di chuột đến giai đoạn, chọn biểu tượng thao tác khác > Nhấn Di chuyển sang phải/trái.
 • Danh sách:
  • Rê chuột đến giai đoạn, nhấp vào biểu tượng sắp xếp và giữ chuột, kéo thả để sắp xếp thứ tự.
  • Hoặc di chuột đến giai đoạn, chọn biểu tượng thao tác khác > Nhấn Di chuyển lên/xuống.

Cách 2: Sắp xếp giai đoạn ở Luồng công việc.

Bạn có thể sắp xếp thứ tự các giai đoạn ở mục Luồng công việc của dự án.

Lưu ý:

Chỉ thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể sắp xếp giai đoạn ở mục Luồng công việc.

Bạn có thể sắp xếp giai đoạn ở chế độ hiển thị KanbanDanh sách bằng cách sau:

1. Nhấn vào biểu trượng trang chủ home mobile > Chọn dự án cần chỉnh sửa giai đoạn ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Vào Kanban hoặc Danh sách, nhấn chọn và giữ ở phần tên giai đoạn bạn muốn di chuyển.

3. Kéo thả giai đoạn đến vị trí bạn muốn sắp xếp.

Ẩn và hiện lại giai đoạn

Ẩn giai đoạn

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án từ danh sách.

2. Bên cạnh tên giai đoạn, chọn biểu tượng thao tác khác > Ẩn giai đoạn.

3. Các Giai đoạn đã ẩn nằm bên phải của cột giai đoạn cuối cùng.

Lưu ý:

 • Thành viên khác trong dự án vẫn nhìn thấy được tất cả giai đoạn bạn đã ẩn. Ẩn giai đoạn chỉ áp dụng đối với chế độ hiển thị dự án của bạn.
 • Bạn chỉ thực hiện được thao tác ẩn giai đoạn ở chế độ hiển thị Kanban.
 • Giai đoạn sẽ được ẩn cho đến khi được chọn hiện lại giai đoạn.

Hiện lại giai đoạn

1. Nhấn vào biểu tượng dự án để truy cập vào dự án ở danh sách.

2. Tai mục Giai đoạn đã ẩn, chọn biểu tượng thao tác khác  > Hiện lại giai đoạn, giai đoạn sẽ xuất hiện tại vị trí ban đầu.

Xoá giai đoạn

Cách 1: Xóa giai đoạn ở chế độ hiển thị Kanban và Danh sách.

1. Chọn biểu tượng dự án , nhấn vào dự án ở danh sách.

2. Di chuột đến giai đoạn, nhấn biểu tượng thao tác khác  > Xóa giai đoạn.

3. Tại cửa sổ hiện lên, thực hiện lựa chọn:

 • Xóa giai đoạn và di chuyển công việc đến giai đoạn khác: Chọn giai đoạn muốn chuyển công việc đến. 
 • Xóa giai đoạn và tất cả công việc. 

4. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Cách 2: Xóa giai đoạn ở Luồng công việc.

Bạn có thể xóa giai đoạn ở mục Luồng công việc của dự án.

Lưu ý:

 • Giai đoạn đã xoá không thể khôi phục lại được.
 • Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể xóa giai đoạn ở mục Luồng công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án cần chỉnh sửa giai đoạn ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Vào Kanban hoặc Danh sách, chọn biểu tượng thao tác khác  bên cạnh tên giai đoạn > Xóa giai đoạn.

3. Tại cửa sổ hiện lên, thực hiện lựa chọn:

 • Xóa giai đoạn và di chuyển công việc đến giai đoạn khác: Chọn giai đoạn muốn chuyển công việc đến.  
 • Xóa giai đoạn và tất cả công việc. 

4. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Giai đoạn đã xoá không thể khôi phục lại được.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Một số tình huống hay gặp phải khi thêm, sửa và xoá giai đoạn dự án:

Không thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở dự án

Một số tình huống bạn có thể gặp phải khi không thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở dự án:

 • Bị giới hạn quyền trên dự án: Thành viên có vai trò Người bình luận không thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở dự án.
 • Tên giai đoạn bị trùng: Đảm bảo tên giai đoạn không bị trùng với những giai đoạn khác.
 • Tại chế độ hiển thị Lịch bạn không thể thêm, sửa, xóa giai đoạn.
 • Khi quản lý dự án theo chu kỳ, bạn không thể thêm giai đoạn mới tại mục Kế hoạch.

Không thể thêm, sửa, xóa mô tả giai đoạn ở dự án

Chỉ Quản trị viên có quyền thêm, sửa, xóa mô tả giai đoạn ở dự án.

Không thể sắp xếp giai đoạn ở dự án

Bạn cần là thành viên thuộc vai trò Quản trị viên, Người chỉnh sửa mới có quyền sắp xếp giai đoạn ở dự án tại màn hình Kanban.

Không tìm thấy giai đoạn

Một số tình huống bạn gặp phải khi không thể tìm thấy giai đoạn trong dự án:

 • Giai đoạn đã bị ẩn đi. Bạn có thể hiện lại giai đoạn đã ẩn.
 • Giai đoạn đã bị xóa bởi thành viên khác. Bạn hãy kiểm tra lịch sử hoạt động của dự án.

Không thể khôi phục giai đoạn đã xóa

Cleeksy chưa hỗ trợ khôi phục giai đoạn đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!