Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Công việc của tôi

Thêm, sửa, xóa chế độ xem ở công việc của tôi

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Ở màn hình Công việc của tôi, bạn có thể thực hiện thao tác thêm, sửa xóa chế độ xem:

Tạo, sửa, xóa công việc của tôi

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Ở màn hình Công việc của tôi, bạn có thể thực hiện thao tác thêm công việc như sau:

Ngoài ra bạn có thể thêm công việc nhanh tại tiện ích Công việc của tôi ở Trang chủ, bằng cách:

1. Di chuột đến tiện ích > Thêm công việc > Nhập tên công việc > Nhấn chọn công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, bổ sung thông tin công việc.

Lưu ý:

Khi bạn thêm công việc:

  • Ở mục Hôm nay, tự động thêm thời hạn là hôm nay.
  • Ở mục Quá hạn, tự động thêm thời hạn là ngày hôm qua.
  • Ở Sắp đến hạn, tự động thêm thời hạn là ngày mai.
  • Ở mục chưa có thời hạn, không tự thêm thời hạn cho công việc.

1. Để vào Công việc của tôi, chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Nhấn vào công việc cần chỉnh sửa thông tin, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Hoàn thành và hủy hoàn thành công việc của tôi

1. Để vào Công việc của tôi, chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Thực hiện tính năng Hoàn thành công việc và Hủy hoàn thành công việc tương tự tại Dự án.

Thêm, sửa, xóa công việc thực thi

1. Để vào Công việc của tôi, chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Nhấn vào công việc cần liệt kê các công việc con tương tự thao tác Thêm, sửa, xóa công việc thực thi cho công việc ở dự án.

Thêm, sửa, xóa danh sách kiểm tra

1. Để vào Công việc của tôi, chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Nhấn vào công việc cần liệt kê danh sách và mục kiểm tra tương tự thao tác Thêm, sửa, xóa danh sách kiểm tra cho công việc ở dự án.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại màn hình Công việc của tôi bạn có thể di chuyển công việc bằng cách:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn công việc bạn muốn xóa, thực hiện thao tác Xóa công việc tương tự ở Dự án.

Cộng tác trên công việc của tôi

Thêm và xóa người cộng tác vào công việc của tôi

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Nhấp vào công việc, ở màn hình chi tiết công việc > Thực hiện Thêm, xóa người cộng tác vào công việc.

Thêm, sửa, xóa và trả lời bình luận cho công việc của tôi

1. Để vào Công việc của tôi, chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại màn hình chi tiết công việc được chọn, bạn có thể thực hiện các thao tác sau để trao đổi công việc với thành viên khác:

Thêm phê duyệt công việc của tôi

1. Để vào Công việc của tôi, chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn công việc cần thiết lập phê duyệt công việc, thực hiện tương tự thao tác như Thêm phê duyệt công việc tại Dự án.

Thêm, xóa công việc phụ thuộc ở công việc của tôi

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn công việc cần thiết lập phụ thuộc, thực hiện thao tác tương tự như Thêm, xóa công việc phụ thuộc Dự án.

Các tính năng hỗ trợ công việc của tôi

Đính kèm và quản lý tài liệu tại công việc

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Nhấp chọn Công việc > Thực hiện Đính kèm và quản lý tài liệu tại Công việc của tôi tương tự như tại Dự án, bao gồm các thao tác:

Thêm dữ liệu và gửi yêu cầu cho công việc

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Bạn có thể thực hiện các thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc của tôi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn Tùy chỉnh > Tại mục Luồng công việc, bạn có thể thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập tự động hóa

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Di chuột tới tiện ích Công việc của tôi > Chọn biểu tượng mở rộng .

2. Vào Tùy chỉnh > Tại mục Tự động hóa, bạn có thể thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập loại công việc

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Di chuột tới tiện ích Công việc của tôi > Chọn biểu tượng mở rộng .

2. Vào Tùy chỉnh > Tại mục Loại công việc, bạn có thể thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập mẫu công việc

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Di chuột tới tiện ích Công việc của tôi > Chọn biểu tượng mở rộng .

2. Bạn có thể thực hiện các thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập mẫu kiểm tra

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Di chuột tới tiện ích Công việc của tôi > Chọn biểu tượng mở rộng .

2. Bạn có thể thao tác tại mục Mẫu kiểm tra tương tự ở Dự án:

Thiết lập biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Di chuột tới tiện ích Công việc của tôi > Chọn biểu tượng mở rộng .

2. Bạn có thể thiết lập biểu mẫu tương tự ở Dự án:

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!