Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tài liệu của tôi

Quản lý thư mục của tôi

Để quản lý thư mục của bạn, hãy Thêm tiện ích Tài liệu để có thể tự tạo, sửa, xóa thư mục.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Tài liệu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Tài liệu của tôi, bạn thực hiện thao tác tương tự ở Dự án:

Xem thông tin chi tiết của thư mục

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ tại Thư mục > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viênDung lượngNgày tạo.

Mẹo:

Khi đường dẫn thư mục chứa nhiều hơn 4 thư mục con, bạn chỉ cần chọn biểu tượng  để xem nhanh những thư mục bị ẩn đi.

Chỉnh sửa tên thư mục

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ tại Thư mục > Chỉnh sửa tên.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Xoá thư mục

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ tại Thư mục > Xóa.

Lưu ý:

Những thư mục con và tệp đính kèm cũng sẽ bị xóa nếu bạn xóa thư mục cha. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra thông tin tại thư mục con và tệp đính kèm cẩn thận trước khi xóa thư mục cha.

Quản lý tài liệu Cleeksy Docs của tôi

Để quản lý Cleeksy Docs của bạn, hãy Thêm tiện ích Tài liệu để có thể tự tạo, sửa, xóa Cleeksy Docs.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Tài liệu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Tài liệu của tôi, bạn thực hiện thao tác tương tự ở Dự án:

Xem thông tin chi tiết của Cleeksy Docs

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ Cleeksy Docs > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viênNgày tạo.

Chỉnh sửa tên Cleeksy Docs

Có 2 cách để chỉnh sửa tên cho Cleeksy Docs.

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến tiện ích Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ Cleeksy Docs > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới và nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Nhấn chọn Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng thao tác khác  > Chỉnh sửa tên.

2. Nhập Tên mới > Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Chia sẻ Cleeksy Docs

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ Cleeksy Docs > Chia sẻ.

Hoặc nhấn vào Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng chia sẻ ở góc phải màn hình.

3. Nhập Tên/Email > Hủy bỏ.

4. Chọn vai trò truy cập Cleeksy Docs dưới tên người được mời.

  • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ Cleeksy Docs.
  • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển Cleeksy Docs.
  • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với Cleeksy Docs.

5. Nhập lời nhắn > Nhấn Mời ở góc phải màn hình.

Xoá Cleeksy Docs

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ Cleeksy Docs > Xóa tài liệu.

Hoặc nhấn chọn Cleeksy Docs bạn muốn xóa > Ở góc phải màn hình chọn biểu tượng thao tác khác  > Xóa tài liệu.

Đính kèm và quản lý tài liệu đính kèm

Để quản lý tài liệu đính kèm của bạn, hãy Thêm tiện ích Tài liệu để có thể đính kèm và quản lý tài liệu đính kèm.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Tài liệu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Tài liệu của tôi, các Tệp đính kèmCleeksy Docs được hiển thị tại vùng Tài liệu đính kèm chỉ là Lối tắt vào tài liệu đính kèm tại công việc của bạn. Đây không phải là tài liệu đính kèm gốc. Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đối với Lối tắt vào tài liệu tương tự như ở dự án:

Xem chi tiết công việc từ lối tắt vào tài liệu

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ Tài liệu đính kèm > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viên, Ngày tạo.

Chỉnh sửa tên lối tắt vào tài liệu

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi > Nhấn giữ Tài liệu đính kèm > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới và nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Chia sẻ tài liệu đính kèm

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Nhấn giữ tại Tài liệu đính kèm > Chia sẻ.

3. Nhập Tên hoặc Email thành viên bạn muốn chia sẻ tài liệu > Hủy bỏ.

4. Chọn Vai trò cho thành viên và nhập Lời mời.

5. Nhấn Mời để hoàn thành thao tác.

Các vai trò người dùng đối với 1 tài liệu đính kèm:

  • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ tài liệu đính kèm.
  • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển tài liệu đính kèm.
  • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với đính kèm.

Tải xuống tệp đính kèm

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu > Đi đến tài liệu.

2. Nhấn chọn Tài liệu đính kèm bạn muốn tải xuống > Chọn vào biểu tượng tải xuống ở góc phải màn hình.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, xóa tài liệu đính kèm

Bạn chỉ có thể thêm, xóa tài liệu đính kèm tại công việc chi tiết.

Không thể tải xuống tài liệu đính kèm

Bạn không thể tải xuống Cleeksy Docs.

Không thể khôi phục thư mục, Cleeksy Docs, tài liệu đính kèm đã xóa

Cleeksy chưa hỗ trợ khôi phục thư mục, Cleeksy Docs đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!