Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa kho tài liệu doanh nghiệp

Tạo kho tài liệu doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập dữ liệu doanh nghiệp > Kho tài liệu.

2. Tại mục Doanh nghiệp, nhấn vào Tạo kho tài liệu > Nhập Tên kho tài liệu.

3. Nhấn Tạo để hoàn thành thao tác.

Xem chi tiết kho tài liệu doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập dữ liệu doanh nghiệp > Kho tài liệu > Doanh nghiệp.

2. Di chuột vào Kho tài liệu bạn muốn xem chi tiết > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xem chi tiết.

3. Cửa sổ thông tin chi tiết kho tài liệu xuất hiện bên phải, bao gồm:

  • Tên kho tài liệu.
  • Quyền truy cập.
  • Dung lượng.
  • Người sở hữu.
  • Ngày tạo.

Chỉnh sửa tên kho tài liệu doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập dữ liệu doanh nghiệp > Kho tài liệu > Doanh nghiệp.

2. Di chuột vào Kho tài liệu > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên kho tài liệu mới.

Hoặc tại màn hình Xem chi tiết kho tài liệu > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên kho tài liệu mới.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Quản lý quyền truy cập kho tài liệu doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập dữ liệu doanh nghiệp > Kho tài liệu > Doanh nghiệp.

2. Di chuột vào Kho tài liệu > Chọn biểu tượng thao tác khác > Quản lý quyền truy cập.

Hoặc tại màn hình Xem chi tiết kho tài liệu > Quản lý quyền truy cập.

3. Nhập Tên hoặc Email tại Thêm thành viên vào kho tài liệu để mở màn hình Chia sẻ tài liệu > Chọn Vai trò truy cập cho thành viên và nhập Lời mời.

4. Nhấn vào Mời để hoàn thành thao tác.

Các vai trò người dùng đối với 1 kho tài liệu doanh nghiệp:

  • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền xem, sửa, xóa và chia sẻ kho tài liệu.
  • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền xem, tạo mới và chỉnh sửa tài liệu trong kho tài liệu.
  • Vai trò Người xem: Chỉ được xem tài liệu trong kho tài liệu.

Tìm kiếm kho tài liệu doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập dữ liệu doanh nghiệp > Kho tài liệu > Doanh nghiệp.

2. Nhập tên Kho tài liệu doanh nghiệp tại thanh Tìm kiếm.

Xóa kho tài liệu doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập dữ liệu doanh nghiệp > Kho tài liệu.

2. Tại mục Doanh nghiệp, di chuột vào Kho tài liệu bạn muốn xóa > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Xóa kho tài liệu.

3. Tại cửa sổ hiện ra, có 2 lựa chọn để thực hiện xóa Kho tài liệu:

  • Xóa kho tài liệu và không di chuyển dữ liệu đến kho tài liệu khác: Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.
  • Xóa kho tài liệu và chuyển dữ liệu sang kho tài liệu khác: Nhấp vào bên trái mục Chuyển tài liệu đến > Chọn Kho tài liệu > Xóa.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo, sửa, xóa kho tài liệu doanh nghiệp

Để tạo, sửa, xóa kho tài liệu doanh nghiệp, bạn cần là Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc thành viên được phân quyền chỉnh sửa Thiết lập kho tài liệu trong hệ thống Cleeksy.

Không thể tìm kiếm kho tài liệu doanh nghiệp

Bạn không thể tìm thấy những kho tài liệu đã bị xóa khỏi hệ thống.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!