Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa mẫu kiểm tra ở ứng dụng tùy chỉnh

Thành viên được chia sẻ ứng dụng với vai trò Quản trị viên mới có thể tạo, sửa, xóa mẫu kiểm tra.

Tạo mẫu kiểm tra ở ứng dụng tùy chỉnh

Để tạo mẫu kiểm tra ở ứng dụng bạn cần thực hiện 2 bước: Kích hoạt tính năng mẫu kiểm tra và Tạo mẫu kiểm tra.

Kích hoạt mẫu kiểm tra

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh > Thiết lập chung.

2. Tại mục Tính năng nâng cao, di chuột đến Mẫu kiểm tra gạt nút sang phải để kích hoạt tính năng này.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Tạo mẫu kiểm tra

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Mẫu kiểm tra > Thêm mẫu kiểm tra > Nhập Tên mẫu kiểm tra.

3. Tại màn hình thiết lập bạn có thể thêm những thông tin như sau:

 • Người phụ trách.
 • Thời hạn.
 • Mức độ ưu tiên.
 • Mô tả kiểm tra.
 • Tài liệu hướng dẫn.
 • Mục kiểm tra
 • Biểu mẫu.

4. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Tên mẫu kiểm tra là bắt buộc.
 • Mục Mẫu kiểm tra chỉ xuất hiện khi kích hoạt tính năng mẫu kiểm tra.

Chỉnh sửa mẫu kiểm tra ở ứng dụng tùy chỉnh

Thêm người phụ trách, thời hạn, ưu tiên và mô tả cho mẫu kiểm tra

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Mẫu kiểm tra > Chọn Mẫu kiểm tra cần chỉnh sửa.

3. Nhập thông tin mới của mẫu kiểm tra:

 • Người phụ trách.
 • Thời hạn.
 • Mức độ ưu tiên.
 • Mô tả.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Thêm biểu mẫu vào mẫu kiểm tra

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Mẫu kiểm tra > Chọn mẫu kiểm tra cần thêm biểu mẫu.

3. Tại mục Biểu mẫu > Thêm biểu mẫu > Chọn Biểu mẫu từ danh sách hiện ra.

Lưu ý:

 • Bạn không thực hiện thao tác chỉnh sửa trên Biểu mẫu được thêm vào mẫu kiểm tra.
 • Bạn chỉ có thể thêm 1 biểu mẫu vào Mẫu kiểm tra.

Thêm tài liệu hướng dẫn cho mẫu kiểm tra

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Mẫu kiểm tra > Chọn Mẫu kiểm tra cần thêm tài liệu hướng dẫn.

3. Chọn Thêm hướng dẫn ở vùng Hướng dẫn > Tại màn hình hiện lên, chọn Cleeksy Docs từ các Kho tài liệu > Xác nhận.

Bạn có thể thêm mới tài liệu, bằng cách nhấn vào Thêm tài liệu ở góc phải màn hình, thực hiện các bước thêm mới Cleeksy Docs tương tự ở Dự án.

4. Nhấn Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Bạn có thể chọn tài liệu từ: Kho tài liệu của tôi, Kho tài liệu được chia sẻKho tài liệu của ứng dụng.
 • Cleeksy Docs chưa được đặt tên sẽ mặc định hiển thị Chưa có tiêu đề.
 • Bạn chỉ có thể thêm mới Cleeksy Docs tại Kho tài liệu của tôi, Kho tài liệu được chia sẻ mà bạn có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa.
 • Cleeksy Docs được thêm vào mục Hướng dẫn chỉ là Lối tắt vào Cleeksy Docs.

Thêm mục kiểm tra ở mẫu kiểm tra

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Mẫu kiểm tra > Chọn Mẫu kiểm tra ở danh sách.

3. Nhấn vào Thêm mục kiểm tra ở vùng Mục kiểm tra > Nhập Tên kiểm tra.

4. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài.

5. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Thêm hướng dẫn cho mục kiểm tra

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Mẫu kiểm tra > Chọn Mẫu kiểm tra ở danh sách.

3. Rê chuột đến Mục kiểm tra > Thêm hướng dẫn > Chọn Trang Cleeksy Docs từ danh sách hiện ra > Xác nhận.

4. Nhấn vào Lưu để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể tạo hướng dẫn mới, bằng cách nhấn vào Thêm hướng dẫn > Di chuột đến Cleeksy Docs > Tạo hướng dẫn mới > Nhập Tiêu đề và Nội dung Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Bạn có thể thêm mới nhanh tài liệu ở Mục kiểm tra, bằng cách di chuột đến mục kiểm tra > Nhấn vào Thêm hướng dẫn > Thêm tài liệu ở cuối danh sách hiện ra > Thực hiện các bước thêm mới Cleeksy Docs.

Lưu ý:

Danh sách chỉ hiện ra các trang Cleeksy Docs, mà bạn đã thêm ở mục Hướng dẫn.

Thiết lập liên kết biểu mẫu

2. Chọn Mẫu kiểm tra ở danh sách > Di chuột đến Mục kiểm tra > Nhấn vào biểu tượng thêm liên kết với biểu mẫu  > Chọn các trường dữ liệu cần thiết ở màn hình hiện lên để liên kết với kết quả kiểm tra.

3. Nhấp Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Bạn có thể rê chuột đến biểu tượng đã liên kết với biểu mẫu , để xem nhanh các thiết lập liên kết biểu mẫu kiểm tra.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể sử dụng những trường dữ liệu của biểu mẫu đã thêm ở mục Biểu mẫu.

Thêm mẫu kiểm tra vào công việc ở ứng dụng tùy chỉnh

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Chọn Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, tại mục Danh sách Kiểm tra, chọn Thêm kiểm tra > Nhập / để tìm kiếm và chọn Mẫu kiểm tra.

Xóa mẫu kiểm tra ở ứng dụng tùy chỉnh

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh.

2. Ở mục Mẫu kiểm tra > Di chuột đến Mẫu kiểm tra muốn xóa > Nhấn vào biểu tương thao tác khác  > Xóa mẫu kiểm tra.

3. Nhấn Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Công việc có danh sách kiểm tra được tạo từ Mẫu kiểm tra bị xóa sẽ không bị ảnh hưởng hay mất đi.

Ngừng kích hoạt mẫu kiểm tra

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh > Tùy chỉnh.

2. Ở mục Mẫu kiểm tra của Tính năng nâng cao, gạt nút sang trái để tắt tính năng này.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Các mẫu kiểm tra đã tạo sẽ không mất đi khi bạn Ngừng kích hoạt mẫu kiểm tra.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

 • Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng mẫu kiểm tra với gói Standard của giải pháp Xây dựng ứng dụng.
 • Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể kích hoạt và ngừng kích hoạt tính năng mẫu kiểm tra.
 • Đảm bảo rằng bạn là Quản trị viên để có thể tạo, sửa, xóa mẫu kiểm tra.
 • Kiểm tra tính năng Mẫu kiểm tra có đang được kích hoạt.

Nếu bạn không sử dụng được mẫu kiểm tra, có thể bạn đang gặp phải một trong các tình huống sau:

 • Vai trò bị giới hạn: Thành viên thuộc vai trò Người bình luận không thể sử dụng mẫu kiểm tra.
 • Mẫu kiểm tra đã bị xóa: Hãy kiểm tra lại lịch sử hoạt động của ứng dụng để nắm rõ thông tin.
 • Ngừng kích hoạt mẫu kiểm tra: Bạn không thể sử dụng mẫu kiểm tra đã tạo khi tắt tính năng mẫu kiểm tra.
 • Gói dịch vụ đã bị thay đổi: Kiểm tra lại gói dịch vụ của giải pháp Xây dựng ứng dụng, bạn chỉ được sử dụng mẫu kiểm tra với gói Standard.

Bạn đã sử dụng hết số lượng Cleeksy Docs của gói giải pháp, mua thêm dung lượng để có thể tạo Cleeksy Docs mới.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!