Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa nguồn dữ liệu đầu vào

Bạn chỉ có thể tạo, sửa, xóa nguồn dữ liệu đầu vào trong ứng dụng tùy chỉnh khi là thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Quản trị viên.

Tạo nguồn dữ liệu đầu vào

Tạo nguồn dữ liệu từ Cổng yêu cầu

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Nguồn dữ liệu.

2. Nhấn vào Thêm nguồn dữ liệu > Cổng yêu cầu > Tiếp theo.

3. Tại màn hình Thiết lập nguồn dữ liệu đầu vào hiện ra, bạn có thể thiết lập thông tin nguồn dữ liệu như sau:

 • Nhập tên nguồn dữ liệu.
 • Chọn thành viên chia sẻ:
  • Mời thành viên: Nhập Tên thành viên/Email.
  • Mời tất cả thành viên trong doanh nghiệp.
 • Chọn quyền truy cập của thành viên:
  • Gửi và xem lại dữ liệu.
  • Gửi và chỉnh sửa dữ liệu.
 • Bật/Tắt thiết lập thu thập dữ liệu ẩn danh.
 • Bật/Tắt thiết lập giới hạn một lần nhập liệu.
 • Bật/Tắt thiết lập ngày hết hạn cho yêu cầu.

4. Chọn Tiếp > Gạt phải để bật chức năng Tự động tạo công việc với mỗi bản ghi nhận được:

5. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Tên của nguồn dữ liệu là trường bắt buộc và không được trùng nhau.
 • Ứng dụng chưa có Luồng công việc sẽ không thiết lập được chức năng Tự động tạo công việc với mỗi bản ghi nhận được.

Xử lý dữ liệu theo luồng được chỉ định

1. Tại màn hình Thiết lập xử lý dữ liệu > Chọn Theo luồng được chỉ định.

2. Chọn Luồng công việcNgười phụ trách.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Xử lý dữ liệu theo phân luồng theo điều kiện

1. Ở màn hình Thiết lập xử lý dữ liệu > Chọn Phân luồng theo điều kiện.

2. Gạt phải biểu tượng kích hoạt để bật luồng công việc ở danh sách hiện ra.

3. Tại mỗi luồng công việc, nhấn vào Thêm điều kiện > Chọn Điều kiện ở danh sách.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Phân luồng theo điều kiện được áp dụng khi ứng dụng tùy chỉnh có từ 2 luồng công việc trở lên.
 • Phải bật ít nhất 2 luồng công việc ở danh sách.
 • Phải thêm điều kiện cho tất cả các luồng công việc đã bật.
 • Có thể thêm nhiều điều kiện cho 1 luồng công việc, các điều kiện được kết hợp theo quy tắc “và”.
 • Với mỗi bản ghi được tạo, hệ thống thực hiện kiểm tra điều kiện theo thứ tự từ trên xuống dưới. 
  • Nếu thỏa mãn điều kiện thì dữ liệu sẽ được xử lý tại luồng 1.
  • Nếu không thỏa mãn điều kiện, hệ thống tiếp tục thực hiện kiểm tra ở các luồng tiếp theo.
 • Nếu có bất kỳ trường thông tin và dữ liệu nào của Điều kiện không còn tồn tại, thì nguồn dữ liệu đầu vào sẽ thể hiện trạng thái Điều kiện bị lỗi. Dữ liệu sẽ được xử lý theo luồng công việc đã được chọn ở mục Khi không thỏa mãn bất kỳ trường hợp nào.

Tạo nguồn dữ liệu từ Dự án hoặc ứng dụng liên kết

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Thêm nguồn dữ liệu.

2. Nhấn vào Dự án hoặc ứng dụng liên kết > Tiếp theo.

3. Tại màn hình Thiết lập nguồn dữ liệu đầu vào hiện ra, bạn có thể thiết lập thông tin nguồn dữ liệu như sau:

 • Nhập tên nguồn dữ liệu.
 • Tại mục Nguồn dữ liệu liên kết, chọn Dự án/Ứng dụng > Chọn Biểu mẫu nguồn.
 • Tại mục Biểu mẫu nhận, di chuột đến mỗi trường thông tin > Biểu tượng thêm > Chọn trường thông tin ở danh sách hiện ra của Biểu mẫu nguồn đã liên kết.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Tên của nguồn dữ liệu là trường thông tin bắt buộc và không được trùng nhau.
 • Các trường thông tin có dấu * (dấu đỏ) ở biểu mẫu nhận, là những trường bắt buộc phải điền thông tin.

Xem danh sách nguồn dữ liệu đầu vào

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra, chọn ứng dụng > Tùy chỉnh > Nguồn dữ liệu.

2. Tại đây thể hiện tất cả nguồn dữ liệu đầu vào của ứng dụng tùy chỉnh.

 • Cổng yêu cầu:
  • Tên nguồn dữ liệu đầu vào.
  • Trạng thái.
  • Thời gian tạo.
  • Thành viên được chia sẻ.
 • Dự án hoặc ứng dụng liên kết:
  • Tên nguồn dữ liệu đầu vào.
  • Trạng thái.
  • Thời gian tạo.
  • Tên ứng dụng/dự án liên kết.

Lưu ý:

Có 3 trạng thái của nguồn dữ liệu: Đang hoạt động, Đã đóng, Điều kiện bị lỗi.

Xem chi tiết nguồn dữ liệu đầu vào

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng > Tùy chỉnh > Nguồn dữ liệu.

2. Nhấn vào hoặc di chuột đến nguồn dữ liệu đầu vào bạn muốn xem chi tiết > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xem chi tiết.

Chỉnh sửa nguồn dữ liệu đầu vào

Chỉnh sửa tên cho nguồn dữ liệu đầu vào

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra, chọn ứng dụng > Tùy chỉnh > Nguồn dữ liệu.

2. Ở danh sách hiện ra, di chuột đến nguồn dữ liệu > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên nguồn dữ liệu mới.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Chỉnh sửa nguồn dữ liệu Cổng yêu cầu

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra, chọn ứng dụng > Tùy chỉnh > Nguồn dữ liệu.

2. Ở mục Cổng yêu cầu, nhấn vào nguồn dữ liệu muốn chỉnh sửa:

 • Ở mục Thành viên, bạn có thể: Thay đổi quyền truy cập, gửi nhắc nhở, mời thêm và xóa thành viên.
 • Ở mục Thiết lập chung: Chỉnh sửa những thiết lập ở màn hình hiện lên.
 • Ở mục Thiết lập xử lý: Chỉnh sửa những thiết lập với những bản ghi nhận được.

Lưu ý:

Đổi với nguồn dữ liệu đầu vào với loại Chia sẻ cho toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp, bạn không thực hiện các tính năng ở mục Thành viên.

Chỉnh sửa nguồn dữ liệu Dự án hoặc ứng dụng liên kết

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra, chọn ứng dụng > Tùy chỉnh > Nguồn đầu vào.

2. Ở mục Dự án hoặc Ứng dụng liên kết, chọn nguồn dữ liệu > Chỉnh sửa các trường thông tin liên kết ở biểu mẫu nhận.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Bạn không thể chỉnh sửa Dự án/Ứng dụngBiểu mẫu nguồn đã thiết lập.

Đóng nguồn dữ liệu đầu vào

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra, chọn ứng dụng > Tùy chỉnh > Nguồn dữ liệu.

2. Rê chuột đến nguồn dữ liệu đầu vào > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Đóng nguồn dữ liệu.

3. Nguồn dữ liệu sẽ chuyển sang trạng thái Đã đóng.

Mở lại nguồn dữ liệu đầu vào

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra, chọn ứng dụng > Tùy chỉnh > Nguồn dữ liệu.

2. Rê chuột đến nguồn dữ liệu đầu vào > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác  > Mở lại nguồn dữ liệu.

3. Nguồn dữ liệu sẽ chuyển sang trạng thái Hoạt động.

Xóa nguồn dữ liệu đầu vào

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra, chọn ứng dụng > Tùy chỉnh > Nguồn dữ liệu.

2. Rê chuột đến nguồn dữ liệu đầu vào > Nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Xóa nguồn dữ liệu.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Nguồn dữ liệu đầu vào đã xóa không thể khôi phục lại được.

Khắc phục các vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo, sửa, xóa nguồn dữ liệu đầu vào

 • Bạn chỉ có thể tạo, sửa, xóa nguồn dữ liệu đầu vào trong ứng dụng tùy chỉnh khi
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp và thành viên được phân quyền truy cập toàn bộ ứng dụng của doanh nghiệp ở mục Người dùng & Vai trò.
  • Thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Quản trị viên.
 • Tên nguồn dữ liệu đầu vào không thể trùng nhau.

Không thể tạo nguồn dữ liệu Dự án hoặc ứng dụng liên kết

Bạn cần nâng cấp giải pháp Xây dựng ứng dụng lên gói Standard để có thể sử dụng nguồn dữ liệu Dự án hoặc ứng dụng liên kết.

Không thể xem danh sách nguồn dữ liệu đầu vào

Thành viên được chia sẻ ứng dụng với vai trò Người bình luận không thể truy cập xem danh sách nguồn dữ liệu đầu vào, chỉ có thể xem và bình luận công việc của ứng dụng tùy chỉnh.

Không thể thiết lập tự động tạo công việc với mỗi bản ghi nhận được

 • Ứng dụng chưa có Luồng công việc, không thể sử dụng chức năng Tự động tạo công việc với mỗi bản ghi nhận được.
 • Bạn cần nâng cấp giải pháp Xây dựng ứng dụng lên gói Standard để có thể sử dụng tính năng phân luồng theo điều kiện.

Không thể thiết lập xử lý dữ liệu phân luồng theo điều kiện

Phân luồng theo điều kiện được áp dụng khi ứng dụng tùy chỉnh có từ 2 luồng công việc trở lên.

Không thể mời thêm, gửi nhắc nhở và xóa thành viên cho nguồn dữ liệu Cổng yêu cầu

Nguồn dữ liệu đầu vào có loại Chia sẻ cho toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp không thể thực hiện tính năng mời thêm thành viên, gửi nhắc nhở và xóa thành viên.

Không thể khôi phục nguồn dữ liệu đầu vào đã xóa

Hệ thống không có tính năng khôi phục nguồn dữ liệu đầu vào đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!