Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thiết kế và chỉnh sửa luồng nghiệp vụ ở ứng dụng tùy chỉnh

Thiết kế luồng nghiệp vụ

1. Nhấn biểu tượng ứng dụng App icon và chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Tại mục Tùy Chỉnh > Biểu Mẫu > Nghiệp vụ.

3. Ở màn hình thiết lập luồng nghiệp vụ:

 • Thiết lập nghiệp vụ Trạng thái.
 • Thiết lập nghiệp vụ Phê duyệt.
 • Thiết lập nghiệp vụ Kết thúc.

4. Hệ thống sẽ tự lưu luồng nghiệp vụ vừa thiết lập.

Lưu ý:

 • Một biểu mẫu chỉ có 1 luồng nghiệp vụ.
 • Luồng nghiệp vụ phải có nghiệp vụ kết thúc.
 • Một luồng nghiệp vụ có thể có nhiều nghiệp vụ: Trạng thái, Phê duyệtKết thúc.

Thiết lập nghiệp vụ trạng thái

1. Ở mục Nghiệp vụ của biểu mẫu > Nhấp giữ vào nghiệp vụ Trạng thái ở danh sách bên trái và kéo thả vào màn hình luồng nghiệp vụ.

Hoặc ở màn hình luồng nghiệp vụ > Thêm nghiệp vụ > Trạng thái.

2. Nhấn vào khối nghiệp vụ trạng thái vừa thêm, tại màn hình thiết lập bên phải để thiết lập các tính năng:

 • Chỉnh sửa tên cho nghiệp vụ: Nhấp chuột vào Tên hiện tại > Nhập Tên mới > Enter/Return hoặc nhấp chuột ra bên ngoài để hoàn thành thao tác.
 • Thêm người phụ trách bản ghi và thông báo đến: Ở vùng Phụ trách > Nhập Tên/Email tại ô Phụ trách bản ghi hoặc Thông báo đến > Chọn thành viên ở danh sách hiện ra.
 • Thêm biểu mẫu cho nghiệp vụ: Ở mục Trường thông tin > Thêm trường thông tin > Nhập Mô tả > Thêm trường dữ liệu > Lưu để hoàn thành thao tác.
 • Thiết lập kết quả đầu ra của nghiệp vụ: Bạn có thể thiết lập thêm những tính năng cho kết quả đầu ra của nghiệp vụ:
  • Nhấn vào biểu tượng kích hoạt để bật tính năng Hiển thị trạng thái xử lý cho người nhập liệu > Nhập nội dung của trạng thái xử lý.
  • Thêm tự động khi bản ghi được cập nhật kết quả xử lý: Nhấn vào Thêm hành động > Chuyển sang màn hình thiết lập tự động hóa.
 • Thêm kết quả mới: Nhấn vào Thêm kết quả mới ở cuối màn hình > Nhập Tên kết quả và thiết lập các tính năng khác cho kết quả.

Lưu ý:

 • Nghiệp vụ trạng thái có 2 kết quả mặc định khi thêm vào là Đã xác nhậnĐã từ chối. Bạn có thể chỉnh sửa và xóa những kết quả này.
 • Mỗi kết quả đầu ra cần được liên kết với 1 nghiệp vụ: Trạng thái, Phê duyệt hoặc Kết thúc.
 • Bạn có thể chọn nhiều người cùng phụ trách bản ghi và thông báo đến.
 • Thành viên trong ứng dụng với vai trò Người chỉnh sửa mới có thể phụ trách bản ghi.

Thiết lập nghiệp vụ phê duyệt

1. Ở mục Nghiệp vụ của biểu mẫu > Nhấp giữ vào nghiệp vụ Phê duyệt ở danh sách bên trái và kéo thả vào màn hình luồng nghiệp vụ.

Hoặc ở màn hình luồng nghiệp vụ > Thêm nghiệp vụ > Phê duyệt.

2. Nhấn vào khối nghiệp vụ vừa thêm, tại màn hình thiết lập bên phải để thiết lập các tính năng:

 • Chỉnh sửa tên cho nghiệp vụ: Nhấp chuột vào Tên hiện tại > Nhập Tên mới > Enter/Return hoặc nhấp chuột ra bên ngoài để hoàn thành thao tác.
 • Thêm người phụ trách bản ghi và thông báo đến: Ở vùng Phụ trách > Nhập Tên/Email tại ô Phụ trách bản ghi hoặc Thông báo đến > Chọn thành viên ở danh sách hiện ra.
 • Thêm biểu mẫu cho nghiệp vụ: Ở mục Trường thông tin > Thêm trường thông tin > Nhập Mô tả > Thêm trường dữ liệu > Lưu để hoàn thành thao tác.
 • Thiết lập kết quả đầu ra của nghiệp vụ: Bạn có thể thiết lập thêm những tính năng cho kết quả đầu ra của nghiệp vụ:
  • Nhấn vào biểu tượng kích hoạt để bật tính năng Hiển thị trạng thái xử lý cho người nhập liệu > Nhập nội dung của trạng thái xử lý.
  • Thêm tự động khi bản ghi được cập nhật kết quả xử lý: Nhấn vào Thêm hành động > Chuyển sang màn hình thiết lập tự động hóa.

Lưu ý:

 • Nghiệp vụ phê duyệt có 2 kết quả mặc định khi thêm vào là Đồng ýTừ chối, bạn không thể xóa 2 kết quả này.
 • Mỗi kết quả đầu ra cần được liên kết với 1 nghiệp vụ: Trạng thái, Phê duyệt hoặc Kết thúc.
 • Bạn có thể chọn nhiều người cùng phụ trách bản ghi và thông báo đến.
 • Thành viên trong ứng dụng với vai trò Người chỉnh sửa mới có thể phụ trách bản ghi.

Thiết lập nghiệp vụ kết thúc

1. Ở mục Nghiệp vụ của biểu mẫu > Nhấp giữ vào nghiệp vụ Kết thúc ở danh sách bên trái và kéo thả vào màn hình luồng nghiệp vụ.

Hoặc ở màn hình luồng nghiệp vụ > Thêm nghiệp vụ > Kết thúc.

2. Nhấn vào nghiệp vụ kết thúc để mở ra màn hình chi tiết bên phải để thiết lập tính năng Bắt đầu lại luồng xử lý nghiệp vụ:

 • Nhấn vào biểu tượng kích hoạt .
 • Chọn nghiệp vụ bạn muốn bắt đầu lại khi đến bước kết thúc ở danh sách hiện ra.

Kích hoạt, ngừng kích hoạt chức năng hội thoại

1. Nhấn biểu tượng ứng dụng App icon và chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy Chỉnh > Biểu Mẫu > Nghiệp vụ.

2. Ở màn hình chi tiết nghiệp vụ ở bên trái, đi đến mục Chức năng mở rộng.

3. Nhấn vào biểu tượng kích hoạt ở chức năng Hội thoại.

4. Tại màn hình hiện lên:

 • Nhập tiêu đề hội thoại: Gõ [ và chọn trường thông tin ở danh sách.
 • Đặt tên người nhận mặc định.

5. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể chỉnh sửa lại các thiết lập, bằng cách nhấn vào Thiết lập hội thoại.

Lưu ý:

Bạn cần phải nhập Tiêu đề hội thoạiNgười nhận mặc định mới có thể kích hoạt chức năng Hội thoại.

Kích hoạt, ngừng kích hoạt luồng nghiệp vụ

1. Nhấn biểu tượng ứng dụng App icon và chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy Chỉnh > Biểu Mẫu > Nghiệp vụ.

2. Nhấn vào nút Kích hoạt, luồng nghiệp vụ sẽ hiện trạng thái đang hoạt động.

Để ngừng kích hoạt luồng nghiệp vụ, nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Ngừng kích hoạt > Ở màn hình hiện lên chọn Ngừng kích hoạt.

Chỉnh sửa luồng nghiệp vụ

1. Nhấn biểu tượng ứng dụng App icon và chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Tại mục Tùy Chỉnh > Biểu Mẫu > Nghiệp vụ.

3. Tại luồng nghiệp vụ bạn có thể thực hiện:

 • Thêm nghiệp vụ.
 • Chỉnh sửa nghiệp vụ: Nhấn vào nghiệp vụ bạn muốn chỉnh sửa:
  • Chỉnh sửa tên nghiệp vụ.
  • Chỉnh sửa người người phụ trách bản ghi và người thông báo đến.
  • Chỉnh sửa kết quả đầu ra: Chỉnh sửa tên và màu sắc của kết quả.
 • Xóa nghiệp vụ: Di chuột đến nghiệp vụ > Nhấn vào biểu tượng xóa nghiệp vụ > Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý: 

 • Bạn có thể chính sửa luồng nghiệp vụ khi đang ở trạng thái kích hoạt và ngừng kích hoạt.
 • Sau khi kích hoạt luồng nghiệp vụ mới, những bản ghi đang được xử lý trước đó vẫn sẽ được áp dụng theo luồng nghiệp vụ cũ.

Xem lịch sử phiên bản của luồng nghiệp vụ

1. Nhấn biểu tượng ứng dụng App icon và chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Tại mục Tùy Chỉnh > Biểu Mẫu > Nghiệp vụ.

3. Chọn biểu tượng lịch sử phiên bản > Màn hình hiển thị các phiên bản chỉnh sửa của biểu mẫu:

 • Người chỉnh sửa.
 • Thời gian chỉnh sửa.

Mẹo:

Bạn có thể khôi phục những phiên bản cũ của luồng nghiệp vụ, bằng cách di chuột đến phiên bản ở danh sách > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Khôi phục phiên bản.

Xóa luồng nghiệp vụ

1. Nhấn biểu tượng ứng dụng App icon và chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Tại mục Tùy Chỉnh > Biểu Mẫu > Nghiệp vụ.

3. Ở màn hình luồng nghiệp vụ, nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Xóa luồng nghiệp vụ.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, sửa, xóa luồng nghiệp vụ

Chỉ thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể thêm, sửa, xóa luồng nghiệp vụ.

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!