Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa tài liệu của tôi

Tạo, sửa, xoá thư mục của tôi

Tạo mới thư mục

1. Nhấp vào biểu tượng , ở Không gian của tôi, chọn Tài liệu.

2. Tại mục Tài liệu của tôi > Nhấp vào Tạo > Thư mục mới.

3. Nhập Tên thư mục và nhấn Tạo để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Tên thư mục là bắt buộc và hệ thống cho phép tạo tạo trùng tên thư mục.

Xem thông tin chi tiết của thư mục

1. Chọn biểu tượng , tại Không gian của tôi, nhấn vào Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Di chuột đến Thư mục > > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viên, Dung lượng, Ngày tạo.

Mẹo:

 • Khi đường dẫn thư mục chứa nhiều hơn 4 thư mục con, bạn chỉ cần chọn biểu tượng để xem nhanh những thư mục bị ẩn đi.
 • Bạn có thể chỉnh sửa nhanh Quyền truy cập thư mục của các thành viên tại màn hình chi tiết thông tin của thư mục.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Thư mục > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viên, Dung lượng, Ngày tạo.

Mẹo:

Khi đường dẫn thư mục chứa nhiều hơn 4 thư mục con, bạn chỉ cần chọn biểu tượng để xem nhanh những thư mục bị ẩn đi.

Chỉnh sửa tên thư mục

1. Chọn biểu tượng > Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Rê chuột đến Thư mục bạn cần chỉnh sửa tên > > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên thư mục mới.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Thư mục > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên thư mục mới và nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Di chuyển thư mục

1. Nhấn vào > Tài liệu tại Không gian của tôi.

2. Nhấn vào Tài liệu của tôi, di chuột đến Thư mục > Chọn > Di chuyển đến > Chọn Kho tài liệu.

3. Ở danh sách hiện ra, chọn Kho tài liệu bạn muốn chuyển đến.

4. Chọn Di chuyển để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể di chuyển nhanh thư mục tới thư mục con bằng cách rê chuột đến thư mục, chọn biểu tượng , chọn thư mục bạn muốn chuyển đến.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể di chuyển những thư mục sang những Kho tài liệu bạn có vai trò Quản trị viên hoặc Người Chỉnh sửa.

Chia sẻ thư mục

Để chia sẻ thư mục, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1:

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Rê chuột đến thư mục > > Chia sẻ > Chọn Thành viên từ danh sách hiện ra hoặc tìm nhanh trên thanh tìm kiếm.
3. Chọn Vai trò cho thành viên và nhập Lời mời.

4. Nhấn Mời để hoàn thành thao tác.

Các vai trò người dùng đối với 1 thư mục:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ thư mục.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển thư mục.
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với thư mục.

Cách 2:

1. Nhấn vào biểu tượng ở cuối màn hình, chọn Vai trò truy cập cho thành viên.

2. Chọn Sao chép để gửi đường liên kết này đến thành viên bạn muốn chia sẻ.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Thư mục > Chia sẻ.

3. Nhập Tên hoặc Email thành viên bạn muốn chia sẻ thư mục.

4. Chọn Vai trò cho thành viên và nhập Lời mời.

5. Nhấn vào Mời để hoàn thành thao tác.

Các vai trò người dùng đối với 1 thư mục:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ thư mục.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển thư mục.
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với thư mục.

Xoá thư mục

1. Chọn biểu tượng > Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Di chuột đến thư mục muốn xóa > Chọn > Xoá thư mục.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Những thư mục con và tệp đính kèm cũng sẽ bị xóa nếu bạn xóa thư mục cha. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra thông tin tại thư mục con và tệp đính kèm cẩn thận trước khi xóa thư mục cha.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Thư mục > Xóa thư mục.

Lưu ý:

Những thư mục con và tệp đính kèm cũng sẽ bị xóa nếu bạn xóa thư mục cha. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra thông tin tại thư mục con và tệp đính kèm cẩn thận trước khi xóa thư mục cha.

Tạo, sửa, xoá tài liệu Cleeksy Docs của tôi

Tạo tài liệu Cleeksy Docs

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu.

2. Vào mục Tài liệu của tôi, bên góc phải màn hình nhấn Tạo > Cleeksy Docs.

3. Nhập Tiêu đềNội dung  hoặc Gõ / để tìm kiếm định dạng phù hợp cho từng trang của Cleeksy Docs.

4. Hệ thống sẽ tự động lưu Cleeksy Docs vừa tạo.

Lưu ý:

 • Cleeksy Docs chưa được đặt tên sẽ mặc định hiển thị Chưa có tiêu đề.
 • Tên của Cleeksy Docs có thể trùng nhau.
 • Để soạn văn bản 1 cách liền mạch, nhấn Shift + Enter để xuống dòng.

Xem thông tin chi tiết của Cleeksy Docs

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Rê chuột đến Cleeksy Docs > > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viên, Ngày tạo.

Lưu ý:

Bạn có thể chỉnh sửa nhanh Quyền truy cập tài liệu của các thành viên tại màn hình chi tiết của Cleeksy Docs.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Cleeksy Docs > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viên, Ngày tạo.

Chỉnh sửa tên Cleeksy Docs

Bạn có thể tham khảo 1 trong 2 cách sau đây để chỉnh sửa tên cho Cleeksy Docs:

Cách 1:

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu.

2. Ở mục Tài liệu của tôi > Di chuột đến Cleeksy Docs, chọn > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới và nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Nhấn vào Cleeksy Docs > Chọn biểu tượng > Chỉnh sửa tên.

2. Nhập Tên mới > Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Có 2 cách để chỉnh sửa tên cho Cleeksy Docs.

Cách 1:

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Cleeksy Docs > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới và nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Chọn Cleeksy Docs > > Chỉnh sửa tên.

2. Nhập Tên mới > Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Di chuyển Cleeksy Docs

Có 2 cách để thực hiện thao tác di chuyển Cleeksy Docs:

Cách 1:

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Di chuột đến Cleeksy Docs > > Di chuyển đến > Chọn Kho tài liệu bạn muốn chuyển đến.

3. Nhấp vào Di chuyển để hoàn thành thao tác

Cách 2:

1. Nhấn vào Cleeksy Docs bạn muốn di chuyển, chọn ở góc phải màn hình > Di chuyển đến.

2. Ở danh sách hiện ra, chọn Kho tài liệu bạn muốn chuyển đến.

3. Nhấp vào Di chuyển để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể di chuyển nhanh tài liệu Cleeksy Docs vào thư mục bằng cách rê chuột đến thư mục, chọn biểu tượng , sau đó chọn thư mục bạn muốn chuyển đến.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể di chuyển những Cleeksy Docs sang những Kho tài liệu bạn đang có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa.

Chia sẻ Cleeksy Docs

Bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách bên dưới để chia sẻ Cleeksy Docs:

Cách 1:

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu.

2. Chọn Tài liệu của tôi, rê chuột đến Cleeksy Docs > > Chia sẻ.

Hoặc nhấn vào Cleeksy Docs bạn muốn chia sẻ, chọn Chia sẻ ở góc phải màn hình.

3. Chọn những thành viên bạn muốn chia sẻ từ danh sách hiện ra hoặc tìm nhanh trên thanh tìm kiếm.

4. Chọn Vai trò cho thành viên và nhập Lời mời.

5. Nhấn vào Mời để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Nhấn vào biểu tượng nằm ở cuối màn hình danh sách > Chọn Vai trò truy cập cho thành viên.

2. Chọn Sao chép để gửi đường liên kết này đến thành viên bạn muốn chia sẻ.

Các vai trò người dùng đối với 1 tài liệu Cleeksy Docs:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với Cleeksy Docs.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Chọn Cleeksy Docs > > Chia sẻ.

Hoặc nhấn giữ tại Cleeksy Docs > Chia sẻ.

3. Nhập Tên hoặc Email thành viên bạn muốn chia sẻ tài liệu.

4. Chọn Vai trò cho thành viên và nhập Lời mời.

5. Nhấn vào Mời để hoàn thành thao tác.

Các vai trò người dùng đối với 1 tài liệu Cleeksy Docs:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển Cleeksy Docs.
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với Cleeksy Docs.

Xoá Cleeksy Docs

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Di chuột đến Cleeksy Docs > > Xoá tài liệu.

Hoặc nhấn vào Cleeksy Docs bạn muốn xóa, ở góc phải màn hình chọn > Xóa tài liệu.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Chọn Cleeksy Docs bạn muốn xóa > > Xóa tài liệu.

Hoặc nhấn giữ tại Cleeksy Docs > Xóa tài liệu.

Đính kèm và quản lý tài liệu đính kèm

Các Tệp đính kèmCleeksy Docs được hiển thị tại vùng Tài liệu đính kèm chỉ là Lối tắt vào tài liệu đính kèm tại công việc trong dự án của bạn. Đây không phải là tài liệu đính kèm gốc. Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đối với Lối tắt vào tài liệu:

Xem chi tiết công việc từ lối tắt vào tài liệu

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn vào tên Công việc ở bên dưới tên của Lối tắt vào tài liệu, màn hình mô tả chi tiết công việc sẽ hiện lên.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Tài liệu đính kèm > Thông tin chi tiết.

3. Tại đây bạn sẽ xem được thông tin về Quản trị viên, Ngày tạo.

Chỉnh sửa tên lối tắt vào tài liệu

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu.

2. Tại mục Tài liệu của tôi > Di chuột đến Lối tắt vào tài liệu > > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới sau đó chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Khi chỉnh sửa tên Lối tắt vào tài liệu thì tên gốc của Tệp đính kèm Cleeksy Docs được liên kết ở Công việc không thay đổi.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Tài liệu đính kèm > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới và nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Di chuyển tài liệu đính kèm

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Di chuột đến Tài liệu đính kèm > > Di chuyển đến > Chọn Kho tài liệu bạn muốn di chuyển đến.

3. Chọn Di chuyển để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể di chuyển nhanh tài liệu đính kèm vào thư mục con bằng cách rê chuột đến thư mục, chọn biểu tượng , sau đó chọn thư mục bạn muốn chuyển đến.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể di chuyển những Tài liệu đính kèm sang những Kho tài liệu bạn đang có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa.

Chia sẻ tài liệu đính kèm

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu.

2. Rê chuột đến Tài liệu đính kèm > > Chia sẻ.

3. Chọn những thành viên bạn muốn chia sẻ từ danh sách hiện ra hoặc tìm nhanh trên thanh tìm kiếm.

4. Chọn Vai trò cho thành viên và nhập Lời mời.

5. Nhấn vào Mời để hoàn thành thao tác.

Các vai trò người dùng đối với 1 tài liệu đính kèm:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ tài liệu đính kèm.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển tài liệu đính kèm.
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với đính kèm.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn giữ tại Tài liệu đính kèm > Chia sẻ.

3. Nhập Tên hoặc Email thành viên bạn muốn chia sẻ tài liệu.

4. Chọn Vai trò cho thành viên và nhập Lời mời.

5. Nhấn Mời để hoàn thành thao tác.

Các vai trò người dùng đối với 1 tài liệu đính kèm:

 • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ tài liệu đính kèm.
 • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển tài liệu đính kèm.
 • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với đính kèm.

Tải xuống tệp đính kèm

1. Nhấp vào biểu tượng , sau đó chọn Tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Rê chuột Lối tắt vào tài liệu > Nhấn vào > Tải xuống.

Lưu ý:

Bạn không thể tải xuống Cleeksy Docs từ mục Tài liệu đính kèm.

1. Chọn home mobile, ở mục Tài liệu > Đi đến tài liệu > Tài liệu của tôi.

2. Nhấn vào Tài liệu đính kèm bạn muốn tải xuống > .

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, xóa tài liệu đính kèm

Bạn chỉ có thể thêm, xóa tài liệu đính kèm tại công việc chi tiết.

Không thể tải xuống tài liệu đính kèm

Bạn không thể tải xuống Cleeksy Docs.

Không thể khôi phục thư mục, Cleeksy Docs, tài liệu đính kèm đã xóa

Cleeksy chưa hỗ trợ khôi phục thư mục, Cleeksy Docs đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!